Anbi Protestantse Gemeente te Rhenen

ANBI

De Protestantse gemeente te Rhenen en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Protestantse Gemeente te Rhenen
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Rhenen
Telefoonnummer: 0317- 618920 (dinsdag en donderdagochtend van  9.00 -11.00 uur(facultatief)
RSIN (fiscaal nummer) : 817537697
Website : www.pknrhenen.nl
E-mail: scribaAK@pknrhenen.nl
Adres: Anjerlaan 1
Postcode: 3911 EA
Plaats: Rhenen

A. Wie zijn wij?
De Protestantse gemeente te Rhenen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De missie van de Protestantse Gemeente te Rhenen is het verkondigen van het Woord van God en het vervullen van de opdrachten die Hij ons daarin geeft. Dit tot eer van God, tot opbouw en uitbreiding van Zijn koninkrijk in deze wereld en tot heil van de mens.

De PGR bestaat uit drie wijkgemeenten: Rond de Cunerakerk, Ontmoetingskerk en Bethel.

De Gemeente van Christus, die onder meer gestalte krijgt in de Protestante Gemeente te Rhenen, bestaat uit verschillende wijkgemeenten die op basis van identiteit een wijkgemeente vormen met een eigen beleid. Deze wijkgemeenten staan niet los van elkaar, maar zijn verbonden in Jezus Christus en werken samen binnen de gestelde taak van de Algemene Kerkenraad. 

Het geheel van de Protestantse Gemeente te Rhenen is als een regenboog, waarbij de drie wijkgemeenten een eigen ‘kleur’ hebben, terwijl het spectrum van kleuren samen wit licht vormt (Matt. 5:14-15).
De regenboog is het teken van de trouw van God en daarmee van hoop: hoop voor het individu, hoop voor de kerk, hoop voor de stad en hoop voor de wereld.

Meer informatie over de identiteit van de wijkgemeenten is te vinden op de website van de Protestantse Gemeente te Rhenen volgens de volgende links: Wijkgemeente Bethel/, Wijkgemeente Rond de Cunerakerk, Wijkgemeente De Ontmoetingskerk.

De Protestantse Gemeente Rhenen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

B. Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door ambtsdragers die uit elke wijkgemeente worden afgevaardigd: per wijk/per ambt een persoon: een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. De voorzitter en de scriba mogen als extra leden aan de AK worden toegevoegd, meestal als ouderling met bijzondere opdracht.

In onze gemeente telt de Algemene Kerkenraad elf leden: uit elke wijkgemeente een ambtsdrager ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester; daarnaast op toerbeurt een van de wijkpredikanten en tot slot een ouderling met bijzondere opdracht die als voorzitter fungeert.
De ambtsdragers in de wijkkerkenraden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8)

C. Doelstelling en visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Het beleidsplan 2020 – 2025 van onze gemeente is gepubliceerd op de pagina van de Algemene Kerkenraad, en is ook te vinden via volgende link ( AK Beleidsplan 2020 – 2025)

E. Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. Op de overige arbeidsovereenkomsten zijn de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk van toepassing.

F. Activiteiten
De activiteiten van de Protestantse Gemeente te Rhenen vinden grotendeels plaats in de wijkgemeenten en worden gepubliceerd in het Kerkblad “Onderweg” en op de pagina’s van de wijkgemeenten op de website van de Protestantse Gemeente te Rhenen. Zie de links naar de wijkgemeenten hiervoor onder A.Wie zijn wij. Ook het verslag van de activiteiten is hier te vinden.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar

begroting rekening rekening
2017 2017 2016
BATEN
Opbrengsten uit bezittingen 210,100 206,563 214,199
Bijdragen gemeenteleden 330,000 339,845 360,372
Subsidies en overige bijdragen van derden 31900 28355 271,535
Totaal baten 572,000 574,763 846,106
LASTEN
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 306,600 286,771 279,343
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 38,400 40,400 30,358
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 28,250 30,417 33,448
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 109,000 270,260 407,564
Salarissen (koster, organist e.d.) 31,150 27,315 24,885
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 32,350 35,641 44,742
Lasten overige eigendommen en inventarissen 5,250 8,860 13,652
Totaal lasten 551,000 699,664 833,992
Saldo baten – lasten 21,000 -124,901 12,114
Fondsen en voorzieningen / overige baten -34,000 101,822 1,444,274
Resultaat -13,000 -23,079 1,456,388

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Naast de inkomsten via de Actie Kerkbalans ontvangt de Protestantse Gemeente te Rhenen ook opbrengsten uit bezittingen. Deze inkomsten worden aangewend ten behoeve van de kerkelijke gebouwen zodat deze ook in de toekomst ten dienste kunnen staan aan het werk