Laatste fase herinrichting Cunerakerk

PKN breed

De Algemene Kerkenraad heeft zich de afgelopen periode gebogen over de inrichting van de Cunerakerk. Wellicht weet u het nog wel, destijds is er een visie en een plan opgesteld, Behoud en Inrichting Cunerakerk (BIC). Doelstelling van visie en plan is om de kerk naast het gebruik voor de kerkelijke gemeentes Bethel en Rond de Cunerakerk, ook te laten gebruiken door anderen. Dit is het zogenaamde multifunctioneel gebruik. Als PGR willen we op deze manier met onze mooie Cunerakerk midden in de samenleving staan. We willen gastvrij zijn en de kerk zoveel mogelijk openstellen voor een ieder die daar behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld voor rouw- en trouwdiensten, voor concerten, exposities en via missionaire activiteiten. We hebben hier mooie voorbeelden van gezien het afgelopen jaar, zoals de expositie rondom het Lutherjaar en Winterwonderland. Daarnaast hebben er verschillende concerten (Eben Haëzer, Ons Genoegen, Klassiek aan de Rijn) plaatsgevonden. Hiermee zijn er mensen in de kerk geweest die daar anders niet zouden komen. We hopen dat hiermee het gebouw ook voor de Rhenense samenleving nog meer betekenis krijgt. Wellicht worden mensen hierdoor nieuwsgierig gemaakt en weten ze ook op zondag de weg naar de kerk te vinden.

We willen hier nogmaals benadrukken dat verhuur van de kerk niet de hoofddoelstelling is. De Cunerakerk is er allereerst voor de eredienst. Daarnaast willen we ook proberen om op andere manieren op een gepaste wijze het gebouw te gebruiken en open te stellen voor andere activiteiten. Hierdoor zijn er namelijk mogelijkheden voor fondsenwerving en subsidieaanvragen die niet mogelijk zijn voor alleen kerkelijk gebruik. Mede daardoor blijft het mogelijk dat onze Actie Kerkbalans volledig ten goede komt aan het pastoraat en niet gebruikt hoeft te worden voor het (dure) onderhoud van gebouwen.

Twee commissies kregen van de Algemene Kerkenraad begin 2017 de opdracht om aan de slag te gaan met het proces rondom het gebouw. De BIC-evaluatie commissie heeft een evaluatie opgeleverd en de stoelencommissie heeft zich gebogen over de stoelkeuze. Uit de evaluatie is gebleken dat het proces rondom de restauratie en inrichting van de kerk die begonnen is in 2012 over het algemeen goed is verlopen. De kerk is volledig gerestaureerd, de geluidsinstallatie vervangen, de verlichting verbeterd, een koffie uitgiftepunt gerealiseerd, de vloer geëgaliseerd en nieuwe sanitaire ruimte annex garderobe gerealiseerd. Dit alles is binnen het beschikbare budget gebleven. We mogen concluderen dat hier met vrijwilligers een project is neergezet waar menig professional jaloers op zou zijn. De Algemene Kerkenraad wil dan ook een ieder die zich hiervoor heeft ingezet hartelijk danken.

Zoals bekend heeft echter het plaatsen van stoelen de gemoederen bezig gehouden. Dit is op zichzelf niet verwonderlijk. Dit (laatste) onderdeel is immers het meest zichtbare en daarmee ingrijpende onderdeel van de hele inrichting. Daarmee wordt het ook heel ingewikkeld: in dit soort processen is het vrijwel onmogelijk om iedereen te bedienen. De stoelencommissie heeft een proces opgezet om tot een hernieuwde stoelkeuze te komen. De mensen die reageerden hebben de voorkeur uitgesproken voor een andere stoel dan de stoel die nu in de kerk staat. Daarnaast zijn er mensen die via een handtekeningenactie hebben aangegeven (kerkenraads)banken terug te willen. Er is ook een aantal mensen dat de huidige inrichting prima vindt en het niet nodig vindt dat er nu nog extra geld wordt uitgegeven voor verdere aanpassingen.

De AK heeft zich hierover gebogen en samen met de wijkkerkenraden geconcludeerd dat draagvlak binnen de gehele PGR voor BIC visie en plan belangrijk is. De huidige situatie en discussies hebben daar niet aan bijgedragen. Daarom is besloten om de huidige stoelen te vervangen door de voorkeur stoel van de

stoelen-commissie en aan weerskanten van het middenpad een (kerkenraads)bank terug te plaatsen met een kopschot ervoor.

Na twee jaar worden de situatie en ervaringen geëvalueerd. Bekeken wordt waar we op dat moment staan en of nieuwe aanpassingen nodig of wenselijk zijn in de inrichting (het gaat dan overigens niet om een nieuwe stoelkeuze, of het terugplaatsen van banken).

Wij menen dat we zo maximaal tegemoet komen aan alle meningen en gevoelens, hoewel we ons terdege realiseren dat ook deze keuze niet door een ieder als de allerbeste oplossing gezien zal worden. Wij vertrouwen er op dat het wel gewaardeerd wordt dit hoofdstuk af te sluiten en met elkaar eensgezind te staan voor ons geloof en onze functie in de maatschappij. De Algemene Kerkenraad en de drie wijkkerkenraden willen samen met u deze weg gaan en met elkaar de BIC-visie verder vormgeven en in praktijk brengen.

Algemene Kerkenraad PGR en de wijkkerkenraden van Bethel, Rond de Cunerakerk en Ontmoetingskerk