Ambtsdragerverkiezingen

Bethel

Zoals eerder vermeld, zijn er aan het einde van het jaar weer ambtsdragerverkiezingen. Een aantal van de kerkenraadsleden is dan weer aftredend. Iedere ambtsdrager moet na 4 jaar weer beslissen over een nieuwe termijn van 4 jaar en dit mag tegenwoordig weer 3 keer, dus 12 jaar. Na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland was dit eerst 2 termijnen van 4 jaar maar dit besluit is weer teruggedraaid naar 3 termijnen van 4 jaar omdat het in sommige gemeenten erg moeilijk was om in die begintijd na de scheuring van 2004 voldoende ambtsdragers te vinden. De laatste jaren hebben we in onze gemeente ook gezien dat om verschillende redenen kerkenraadsleden niet de 3 termijnen (12 jaar) hebben vol gemaakt.

Naar aanleiding van de komende ambtsdragers verkiezingen las ik een stukje uit een oud “Gereformeerd Weekblad” van Ds. W. van Gorsel wat ik graag door wil geven.

Wijlen ds. Van Gorsel heeft het dan over het toch wel weer lastige feit om iedere keer mensen te vinden die ouderling of diaken willen worden maar zegt hij dan:

Toch zitten we met onze drie perioden van vier jaar nog erg gunstig, vergeleken met de termijn van de Dordtse Kerkorde, die bepaalde: „De ouderlingen en diakenen zullen twee jaren dienen, en alle jaar zal het

halve deel veranderd en anderen in de plaats gesteld worden, ten ware dat de gelegenheid en het profijt van enige kerken anders vereiste” (Art. 27 DKO). Wie eens oude kerkeraadsakte doorbladert kan zien hoe onze vaderen aan die bepaling de hand hebben gehouden! Steevast vindt men aan het eind van ieder kalenderjaar verslagen over „het vermaken des kerkenraads”. (Vermaken dan in de betekenis van vernieuwen, vervangen). De vaderen waren daarin erg rigoureus. Wel kwamen dezelfde personen -uiteraard- later weer eens terug in de kerkenraad, maar na twee jaar moest men onverbiddelijk aftreden. Achter dat verplichte aftreden zat natuurlijk, zoals we vandaag zeggen, „een filosofie”. De ambtstermijn was met opzet zo kort gesteld omdat men vuurbang was voor heerszucht, die bij een lange diensttijd gemakkelijk kan binnensluipen.

Tot zover ds. Van Gorsel, tegen die achtergrond is het best vreemd dat we nu veel langere periodes kennen die een ambtsdrager mag aanblijven. Want heerszucht is volgens mij nog niet uit de wereld gebannen.