Anbi diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rhenen
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rhenen
Telefoonnummer: 0317- 618920 (dinsdag en donderdagochtend van 9.00 -11.00 uur(facultatief)
Website: www.pknrhenen.nl
E-mail: diaconiepgr@pknrhenen.nl
Adres: Anjerlaan 1
Postcode: 3911 EA
Plaats: Rhenen
RSIN: 824125988

A. Doelstelling
De diaconie in Rhenen deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan.

B. Beleidsplan
De beleidsnota Diaconie is gepubliceerd op de pagina van het college van diakenen en tevens e vinden via deze link. Voor een samenvatting van het beleidsplan klik hier.

C. Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten en van de ZWO commissie, worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

D. Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

E. Activiteiten
De vele activiteiten die op centraal niveau en in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad Onderweg en op de websitepagina’s van het College van Diakenen en de wijkgemeenten.

F. Financiële verantwoording
zie bij gemeente voor structuur

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Klik hier voor het jaarverslag 2016
Klik hier voor de verkorte jaarrekening 2016
Klik hier voor het jaarverslag 2017
Klik hier voor de verkorte jaarrekening 2017
Klik hier voor het jaarverslag 2018
Klik hier voor de jaarrekening 2018
Klik hier voor de jaarrekening 2019
Klik hier voor de jaarrekening 2020
Klik hier voor de jaarrekening 2021

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
U kunt deze staat hier vinden.

 

Voorzitter:
Boudewijn Ridder

Penningmeester:
Pieter Vos, Domineesbergweg 97, 3911 WN Rhenen. e mail: pcn.vos@kpnplanet.nl

Secretaris:
Anne Kloosterman, Verlaat 20B, 3901 RG Veenendaal e mail: arrtman@hetnet.nl