Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Bijeenkomst alle leden werkgroep Groene Kerk PGR

Zesde brede bijeenkomst Groene Kerk. Zie tekst bij 8 sept.

Datum/Plaats: di. 16 febr. 20.00 uur, OK

Aanmelden niet nodig, mag wel bij rtdejong@planet.nl

Van harte welkom.

Groene theologie

Dit boek van Trees van Montfoort heeft veel stof doen opwaaien.  We hebben daar al een keer over gesproken, een tweede keer is ook voor nieuwe belangstellenden een kans om te ontdekken dat ‘groen doen’ stevige Bijbelse grondslagen heeft. Het kan helpen tot een breed en holistisch verstaan van de schepping te komen. Duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie worden overtuigend verbonden.

Datum/Plaats:      di. 10 nov. 20.00-22.00 uur/OK

Inleider:                 Nico van Tellingen

Aanmelden:          tov@pknrhenen.nl

Micha cursus

Of en wanneer dit jaar weer een Micha cursus start is afhankelijk van de

situatie rondom het coronavirus. Volg mededelingen hierover of

raadpleeg de website. Of neem contact op met Jacomine Oosterhof;

jacomineoosterhoff@icloud.com, tel.  0617433044

Bijgaande tekst van de website www.michanederland.nl geeft

een indruk van de cursus.

 

Word je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet? Wil je er wat

aan doen en vraag je je af wat God van ons vraagt? In de compleet

vernieuwde Micha Cursus ontdek je in zeven bijeenkomsten wat de

Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt

meewerken in Gods Koninkrijk.

Thema’s die in deze volledig vernieuwde Micha Cursus aan bod

komen zijn o.a. de impact van onze levensstijl op de schepping,

misstanden in de kledingindustrie en de verdeling van welvaart in de

wereld. Door middel van concrete en uitdagende opdrachten ontdek je

hoe je met hoofd, hart en handen verschil kunt maken.

Belevingswandeling, i.s.m. TOV geannuleerd ivm corona maatregelen

Belevingswandeling gaat niet door

 

Tijdens het wandelen valt er altijd wat te zien en te beleven. We maken een tocht van ong. 6 km langs de bron bij de Grift, de ijskelder en de 1000-jarige linde. Cor Kooij vertelt daar ter plaatse iets over. Tussen deze locaties loop je steeds met een ander wandelmaatje en krijg je een vraag mee,   over God,  geloven en natuur. Ook voor kinderen geschikt.

Datum:                   zo. 18 okt.  14.00-16.30 uur

Plaats start:         uitkijkpunt aan de Rijn, oostelijk v.d. Rijnbrug,  tegenover ingang wijk Vogelenzang

Aanmelden:          tov@pknrhenen.nl

 

 

Groene Kerk landelijk

In oktober organiseert GroeneKerken 2 webinars

Kijk op  https://www.groenekerken.nl/webinars/

Op 6 oktober over het thema Schepping & Natuur.
Op 8 oktober over het thema Omgaan met geld.

Je kunt eenvoudig vanuit huis deelnemen, de week voorafgaand krijg je de inloggegevens via de mail toegestuurd.

Tijd: 19.30 – 22.00

De heiligen ons voorgegaan – Franciscus van Assisi, i.s.m. TOV

Velen kennen Franciscus van Assisi als de heilige die de kerststalletjes introduceerde. Maar hij had ook een bijzondere band met dieren; het verhaal gaat dat hij met wolven sprak en voor vogeltjes preekte. Hij schreef ook psalmen. Wie was hij echt, waar stond hij voor? En wat kan zijn grondhouding ons leren? We luisteren, kijken en sluiten af met een korte meditatieve viering.

Datum/Plaats:      ma. 5 okt., 20.00-22.00 uur, OK

Spreker:               ds. Inge de Jong-Baerends

Aanmelden:          tov@pknrhenen.nl

Bijeenkomst alle leden werkgroep Groene Kerk PGR

Tijdens de alweer 5e z.g. brede bijeenkomst wisselen de leden van de verschillende werkgroepen hun activiteiten uit. We delen ervaringen en geven weer wat ons bezig houdt. Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen die belangstelling heeft voor de werkgroep/cq de ideeën die leven. We leren van elkaar en inspireren elkaar om meer te doen aan duurzaamheid, zorg voor de schepping, behoud van de aarde en al wat daar op leeft.

Datum/Plaats: di. 8 september, 20.00 uur, OK

Aanmelden niet nodig, mag wel bij rtdejong@planet.nl

Van harte welkom.

Groene kerk update

Overzicht stand van zaken Groene Kerk PGR

Voorjaar (maart – juni i.v.m. corona) 2020

Ten behoeve van de wijk-kerkenraden, het CvK, CvD en de AK

Draagkracht.

De Bijbel en ons geloof in God en Jezus Christus zijn en blijven de bron voor onze inspiratie, activiteiten en denken. Een beweging niet snel van enkelen maar stap voor stap een beweging met ons allen vanuit ons geloof wat ons bindt vinden we heel belangrijk. Juist die elementen legitimeren ons doen.

Micha cursus, verdiepen in wat de Bijbel zegt over Groen geloven, een mini Bijbelcursus tijdens de workshop en zo meer. Steeds meer ontdekken we dat het woordje groen slecht duidt op een focus qua activiteiten.  Maar eigenlijk zijn we gewoon bezig met kerk zijn. Als voorbeeld een dia als antwoord op de vraag hoe vaak het gaat in de Bijbel over genoemde onderwerpen.

Algemeen.

 • Alle bestuurlijke gremia steunen het initiatief
 • Het CvK ondersteund initiatieven ook met geld, er is een budget voor Groene Kerk activiteiten van Euro 5000,= beschikbaar gesteld.
 • Er is een stuurgroep van 4 personen, 1 per wijkgemeente + 1 toegevoegd voor communicatie. Zorg; Vacature bij de Bethelwijkgemeente.
 • De hele groep bestaat uit 25 personen.
 • Het bordje “Groene Kerk” is bij de ingang van de Ontmoetingkerk geplaatst; bij de Cunerakerk wellicht na overleg en sessies in de gemeente.

Activiteiten vanuit de stuurgroep en anderzijds.

 • Op 24 januari was er een lezing (geïnitieerd door de Raad van Kerken) van Trees van Montfoort over haar boek “Groene Theologie” (theologisch boek van het jaar).
 • De lezing krijgt een vervolg d.m.v. een boekbespreking onder leiding van Nico van Tellingen.
 • Er is een Micha cursus gestart door een 4-tal mensen uit de wijkgemeente RdC.
 • Er is vaste rubriek in Onderweg voor mededelingen, acties, inhoudelijke stukken of iets treffends.
 • We hebben een eigenplek op de website van onze PGR; vraagt nog aandacht / vulling
 • We werken gezamenlijk aan een zg. “groeiboek”. Een digital platform via Google Drive binnen onze groep voor ideeën en tips t.b.v. bewuste keuzes

Activiteiten Werkgroepen

Werkgroep Consumeren en eerlijke handel

 • De groep heeft vooral gewerkt aan het digitale groeiboek
 • Voorbereiden en PR workshop “God in de supermarkt” op 5 maart,
 • Uitvoering door Alfred Slomp, ruim 40 deelnemers, leden uit de diverse wijkgemeentes en andere belangstellenden, heel goed ontvangen
 • Inventarisatie gebruik schoonmaakmiddelen in de beide kerkgebouwen

Werkgroep Groen/Diversiteit

 • Het advies van Arocha is op de site geplaatst. De tuinen rond de kerkelijke gebouwen hebben de aandacht. Er is overleg geweest met de beheerders van de Ontmoetingskerk en de Cunerakerk.
 • 24 februari is de werkgroep bijeengeweest met de tuingroep en externen voor nader onderzoek aanpassing tuin Ontmoetingskerk. Aspecten, o.a.; Hemelwater benutten, hitte bestrijden, biodiversiteit vergroten, onderhoudsvriendelijk, aangezicht kerk verfraaien, samen doen, indien mogelijk aspecten kerkelijk jaar inbrengen
 • Vervolg in maart ter plekke met zelfde groep ideeën aanscherpen in maart.
 • Scenario planning en communicatie gemeente 2020, realiseren 2021

“Cursus groep” Micha cursus

De Micha cursus is gestart in 2004 en is landelijk uitgerold.

Er is gestart met 12 deelnemers in deze 1e ronde. Er staan mensen op de “wachtlijst”. Het plan is om in september 1 of misschien 2 cursussen te starten. Naast de 6 “theorie-avonden” is er ook een “praktijk dag”. Deze is gepland op de NL-doet   (zater-)dag.

Werkgroep Energie

Uitgangspunten werkgroep energie; Minder verbruiken, Meer vergroenen, Zelf opwekken

 • Slimme meters geven inzicht in verbruik. Een eerste afname is zichtbaar. Oorzaak? Nog niet vast te stellen. Wel mooie opsteker.
 • De werkgroep heeft een notitie zonnepanelen gemaakt en aangeboden aan het CvK.
 • Twee fasen, snel korte termijn en lange termijn. Advies korte termijn, benut een deel van de ruimte voor 80 panelen op dak Ontmoetingskerk. Dit i.v.m. de huidige salderingsregeling. Onderzoek dakconstructie uitgevoerd. Biedt kansen.
 • Lange termijn benutten alle (voor zover mogelijk) daken gebouwen PGR en benut de extra ruimte dak OK. Diverse opties zijn dan in beeld. O.a via de z.g. “Postcoderoos” constructie met een coöperatie. De werkgroep heeft een voorkeur om de overcapaciteit dan in te zetten voor mensen met een kleine portemonnee i.s.m. de diaconie.
 • Beoordeling CvK wordt afgewacht, is inmiddels binnen, vervolg acties starten

En verder: 

 • OK werkt met 1A4 max voor zondagsbrief
 • RdC schaft eenling koffiekoekjes af en werk met suikerklontjes en koffiemelk
 • De stuurgroep GK heeft op 17 september een overleg met het CvD. Onderwerp; hoe elkaar versterken?
 • OK, nieuwe informatieboekje is op gerecycled papier gedrukt
 • In Kerkmagazine heeft een artikel gestaan van onze werkgroep GK, m.n. over de tuin van de Ontmoetingskerk
 • De landelijke Groene Kerken Actie organiseert een fietstocht met het idee te starten in Rhenen, vervolgens naar Wageningen en dan naar Elst (Gld). Wij voeren het eerste deel daarvan uit.  Datum i.v.m. corona nader te bepalen

Collecte tijdens Corona crisis

Gezien de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM hebben we helaas moeten besluiten om de komende zondagen geen bijeenkomsten en dus geen fysieke kerkdiensten te organiseren. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 juni. De kerkdiensten zullen live gestreamed worden en zijn te beluisteren zijn via www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op gemeente en dan uw wijk kiezen). Dit betekent dat we op de komende 10 zondagen en alle Christelijke Feestdagen ook geen collectes kunnen houden. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch samen kerk te zijn en collecteren mogelijk te maken.

Voor de diakonale collecte (de 1e collecte tijdens de eredienst) geldt dat u uw collectegeld kunt overmaken op bankrekening NL 71 RABO 0367 0305 78 t.n.v. het College van Diakenen van de PGR.

Vermeld dan bij het overboeken van uw collectegeld voor welke wijk u dit overmaakt en voor welk doel. Als u het doel niet weet, dan kunt u ook de datum van de betreffende zondag erbij zetten.

Voor de 2e en deurcollecte (resp. het wijkpastoraat en onderhoud gebouwen) geldt dat u uw collectegeld kunt overmaken op NL 47 RABO 0478 6432 84 t.n.v. het College van Kerkrentmeesters van de PGR.

Wilt u bij het overmaken van uw collectegeld s.v.p. duidelijk vermelden voor welke wijk (Rond de Cunera, Bethel, OK) en welke rondgang (2e collecte of deurcollecte) u het collectegeld overmaakt? Dat wordt namelijk per wijk apart geadministreerd.

Om de administratieve last voor het Kerkelijk Bureau te beperken in de komende periode verzoeken wij u zoveel als mogelijk uw collectegeld voor de gehele periode tot 1 juni a.s. in één keer over te maken.

We zullen dan op basis van eerlijke verdeelsleutels het collectegeld aan de juiste doelen toewijzen. Dat geldt uiteraard voor het CvD voor alle goede doelen en voor het CvK voor de 2e en 3e collecte.

Om het u gemakkelijk te maken hebben we op de website van de kerk (www.pknrhenen.nl) twee betaallinks gemaakt, waarmee u direct kunt overmaken op de bankrekeningnummers van het CvD en het CvK.

Het is helaas niet mogelijk om in de komende periode uw collectebonnen in te leveren. Wij rekenen op uw begrip en gaan ervan uit dat u onze creatieve wijze van collecteren van harte zult ondersteunen.

Namens het College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters,

Fred Borst
Penningmeester

 

Vertrouwenspersonen in de Protestantse Gemeente Rhenen

De Protestantse Gemeente Rhenen wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. 

Denk daarbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De (algemene) kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld, waar  vertrouwenspersonen onderdeel van zijn.

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens, klachten en meldingen. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen zijn de personen die in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

Er zijn vier vertrouwenspersonen, twee mannen en twee vrouwen, en vanuit elke wijkgemeente tenminste één vertrouwenspersoon. Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen. Door 4 vertrouwenspersonen te benoemen is vervanging bij evt. afwezigheid/ziekte geregeld, maar kan men ook elkaar (onder-)steunen, is het mogelijk ervaringen uit te wisselen en samen expertise op te bouwen. 

De vertrouwenspersonen doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. 

Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersonen zijn bekend met de Protestantse Gemeente Rhenen, maar zijn geen onderdeel van de kring van taakdragers en kerkenraad. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de algemene kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de algemene kerkenraad handelen.

De algemene kerkenraad voert een transparante wervings- en selectieprocedure uit, sluit een

vrijwilligerscontract af in principe voor 4 jaar (de eerste keer met 2 vertrouwenspersonen voor een periode van 2 jaar benoem met als uitgangspunt  na afloop van deze 2 jaar een verlenging met 4 jaar. Eenzijdige opzegging van het contract is door beide partijen mogelijk, rekening houdend met een opzegtermijn van één maand. De vertrouwenspersonen tekenen de vastgestelde gedragsregels. 

De vertrouwenspersonen overhandigen bij de start van hun werk ook een VOG aan de algemene kerkenraad.

 1. Taken

Belangrijke taak van de vertrouwenspersoon is om beschikbaar en aanspreekbaar te zijn voor alle gemeenteleden. 

Opvang en begeleiding  

 • Aanspreekpunt en steun voor mensen uit de gemeente die in vertrouwen iets kwijt willen  dat in het reguliere overleg niet bespreekbaar is. De vertrouwenspersoon doet geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn, zoals hierboven onder 1. Achtergrond en context genoemd 
 • Bij strafbare feiten de politie op de hoogte brengen wanneer melder daar niet toe in staat is of bij een levensbedreigende situatie
 • Meedenken met de melder over eventuele aangiftes of klachtenprocedures en de melder daarin begeleiden, (zie meldprotocol)
 • Op verzoek van en met instemming van de melder deze vertegenwoordigen.

Signaleren 

 • Alert zijn op signalen van mogelijk misbruik, zie meldprotocol.

Informeren en adviseren

 • Melders en anderen adviseren over een oplossing en/of mogelijke vervolgtraject wel/niet met hulp van de vertrouwenspersoon
 • Zo nodig wijzen op pastorale, psychologische, maatschappelijke (Veilig Thuis, Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg, plaatselijk maatschappelijk werk) kerkelijke (kerkelijk meldpunt SMPR) of juridische hulp (bijv. advocaat).

Persoonlijke ontwikkeling en beleidsontwikkeling

 • Volgen van relevante cursussen, bijwonen van regionale intervisiebijeenkomsten, studiedagen 
 • Bijhouden van een persoonlijke registratie.
 • Vanuit deze registratie jaarlijks rapporteren aan de kerkenraad waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn, de rapportage is voorzien van een analyse en aanbevelingen.

Voorlichting en preventie

 • . 1x per jaar een avond organiseren voor bepaalde groepen in de gemeente.
 1. Profiel vertrouwenspersoon PGR

Kennis en vaardigheden 

 • Onbevooroordeeld en open kunnen luisteren
 • In een passende context kunnen denken en handelen 
 • Professionele gespreksvaardigheden
 • In staat tot geheimhouding
 •  In staat te bepalen wanneer de grenzen van de eigen taak bereikt zijn en kunnen doorverwijzen
 • Communicatieve vaardigheden 
 • Aantoonbare kennis van de problematiek van machtsmisbruik, evt. na volgen van scholing 
 • Kennis van de sociale kaart en relevante procedures
 • Heeft binnen de kerk geen andere rollen of functies
 • Kennis van de kerk (cultuur en structuur) en Lid zijn van één van de wijkgemeenten van de PGR.

Persoonlijke kenmerken

 • Integere en evenwichtige persoonlijkheid 
 • Luisterende en respectvolle houding
 • Empathisch vermogen 
 • Betrouwbaar 
 • Inzicht in eigen handelen en reflectief op eigen handelen.
 • Kan flexibel inspelen op wisselende situaties
 • Komt afspraken na
 • Grenzen kunnen stellen aan wat een ander mag verwachten en verwachtingen kunnen managen
 1. Procedure werving/selectie vertrouwenspersonen PGR. 

De PGR zoekt 4 vertrouwenspersonen (2 vrouw, 2 man) in het kader van het thema “Veilige Gemeente”.  Benoeming vindt plaats door de Algemene Kerkenraad van de PGR. 

 1. De Algemene Kerkenraad stelt een selectiecommissie in
 2. Oproep in Onderweg en vermelden in zondagsbrieven
 3. Sollicitaties richten aan de selectiecommissiecommissie,
  e-mail: veiligekerkrhenen@gmail.com 
 4. De selectiesommissie selecteert aan de hand van het vastgestelde profiel
 5. De selectiecommissie voert de gesprekken met geselecteerden
 6. De selectiecommissie communiceert met de scriba’s van de wijkgemeente over de voor te dragen kandidaten (alleen met instemming van de kandidaat)
 7. De te benoemen vertrouwenspersoon wordt gevraagd een VOG verklaring aan te vragen/te overleggen.
 8. De selectiecommissie doet een voordracht aan de Algemene Kerkenraad van de PGR
 9. De Algemene Kerkenraad benoemt de vertrouwenspersonen.


Verdere informatie kan worden gevraagd bij Marion Koolstra, mail m.koolstra@outlook.com telefoon 06-44169732 en de scriba’s van de wijkgemeenten.

Procedure vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in haar vergadering van 28 november 2019.