Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Vakantie Bijbel Feest – 26 en 27 okt

Op 26 en 27 oktober is het weer Vakantie Bijbel Feest. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn welkom in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 te Rhenen.

– Op woensdag 26 oktober van 9.45 tot 12.00 uur

– Op donderdag 27 oktober van 9.45 tot 12.45 uur, inclusief een lekkere lunch.

Het thema van het VBF is dit jaar: ɯosɹǝpuɐ sǝןןɐ .

Kom je ook? Neem gerust je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes en buurkinderen mee.

Voor de lekkere lunch op donderdag hebben we pannenkoekenbakkers nodig. Zondag 23 oktober worden daarom onder de toren pakken pannenkoekenmix uitgedeeld. Bakt u mee en komt u de pannenkoeken dan 27 oktober rond 12.00 uur warm bezorgen in de Ontmoetingskerk?

Voor meer informatie: stuur een berichtje naar vbfrhenen@gmail.com of bel/app met Willemien Eshuis (06-10543780).

Aanpassing starttijd middagdienst

Beste gemeenteleden,

Het zal u/jou vast niet ontgaan zijn dat de situatie rondom corona in ons land weer verder verslechterd is. Tijdens de persconferentie op vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat ’s avonds vanaf 17.00 vrijwel alles gesloten is. In lijn hiermee verzoekt de PKN haar gemeenten ook activiteiten en kerkdiensten na 17.00 te beperken.

Vanwege deze ontwikkelingen zullen de middagdiensten daarom met ingang van komende zondag vervroegd worden en starten om 15.30. Op deze manier zijn de diensten om 17.00 afgelopen en kunnen deze toch doorgang hebben.

Verder gelden ook de eerder gecommuniceerde richtlijnen nog steeds:

  • Kijk/luister de dienst vanuit huis mee in geval van klachten.
  • Neem plaats in een bank met een B en houd 1,5 meter afstand tussen huishoudens.
  • Bij binnenkomst worden bezoekers geregistreerd en is handreiniging beschikbaar.

Verder zullen de kerkdiensten komende tijd doorgaan zoals u afgelopen tijd gewend bent.

In deze tijd waarin dagelijkse cijfers het nieuws domineren, hebben we als christelijke gemeente gelukkig een perspectief dat hier bovenuit stijgt. Ondanks zorgen die we hebben, mogen we in deze verwachtingsvol zijn. Omdat Jezus naar de aarde kwam om zonde en ziekte te verdrijven. We wensen u/jou een gezegende adventstijd!

Zondagsbrief 15-3-2020 Bethel

zondagsbrief 15-03-20

Kerkdienst Bethel, Rhenen

OCHTENDDIENST 8:45 uur

Voorganger: Ds. G.J. Hiensch

Voorzang: Ps 122: 2  (Weerklank)

 

De stammen, naar Gods naam genoemd,

gaan daarheen op, naar zijn bevel.

Een voorschrift is voor Israël,

dat elk des HEREN naam daar roemt.

Jeruzalem, dat ik bemin,

nu treden wij uw poorten in.

Uw vrede moge ons geleiden.

Want ook de zetels van het recht

van ’t huis van David, ’s HEREN knecht,

staan daar om onrecht te bestrijden.

 

Zingen

Psalm 130: 1, 2

Psalm 112: 1

Psalm 38: 12-15

Psalm 62: 4

Psalm 103: 6

 

Schriftlezing

Jesaja 53

 

Collectes:

  1. KIA: Zuid-Soedan – overleven in een burgeroorlog

2: Eredienst en gemeenteleven

3: collecte bij de uitgang: kerkelijke gebouwen

 

 

Kerkdienst Bethel, Rhenen

MIDDAGDIENST 16:30 uur

 

Voorganger: Ds. L.W. Smelt uit Voorthuizen

 

Voorzang: psalm 34: 3 en 4 (Weerklank)

 

Vs. 3    Een arme riep in nood.

De HERE hoorde naar zijn stem,

God, die in al zijn angsten hem

uitzicht en redding bood.

Rondom Gods knechten staat

des HEREN engel als een wacht.

Hij weert des vijands overmacht

en redt hen van het kwaad.

 

Vs. 4   Kom nader, zie en proef,

Opdat men smake naar waardij

des HEREN goedheid. Zalig hij

die veilig bij Hem toeft.

Die thuis hoort in Gods kring,

dien met ontzag zijn hoog bewind.

Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt

wacht u verzadiging.

 

Zingen

Psalm Psalm 89:4

Psalm Psalm 27:7

Psalm Psalm 91: 1 en 2

Psalm Psalm 91:5en 8

Psalm Psalm 103:2

 

Schriftlezing

Psalm 91

 

collectes:  zie ochtenddienst

 

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende!

 

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Vandaag kunt u na de dienst deze kaarten meenemen, op 22 en 29 maart kunt u deze inleveren in de daarvoor bestemde inzamelton.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.

 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens de diaconie

Jan Zaaijer

 

Mededeling:

De spreekbeurt Open Doors in de Ontmoetingskerk op woensdagochtend 18 maart gaat niet door!

 

Wie gaat er mee?!

Hallo Jongelui!

De reisleiding is compleet en we gaan ook dit jaar weer naar Vaida in Roemenië. Joost en Gisette van Dam en ook onze jongerenwerker Annemarieke zullen deze onvergetelijke reis begeleiden. Een unieke kans om de cultuur daar te ontdekken, verbinding te zoeken met de jongeren daar en samen met God bezig te zijn.

De periode voor deze reis is van 4 – 11 augustus van dit jaar. Als jullie meer informatie willen over deze reis neem dan contact op met Wim van Blijderveen. wimvanblijderveen@hotmail.com. Het zou fijn zijn als dit voor 1 april lukt. Daarna zullen we een gezamenlijke informatiebijeenkomst hebben waar al de vragen die je hebt gesteld kunnen worden.

 

We zien jullie daar

 

Namens de ZWO en Diaconie

Groet Jan Zaaijer

 

Zondagsbrief wijkgemeente Bethel

15 maart 2020

 

 

Calamiteiten en ontruiming

Beste gemeente leden.
Pas geleden hebben we met het Bethel EHBO/BHV team een rondgang door de Cunera kerk gemaakt.
We hebben gekeken hoe de vluchtroutes zijn en of de hulpmiddelen, zo als de EHBO koffer en de AID, in orde zijn en op de juiste plaats hangen.
Bij calamiteiten zal de kerk ontruimd worden. U moet dan de kerk zo snel mogelijk verlaten en de aanwijzingen van de koster en kerkraad opvolgen.
Zij zullen de deuren openen. Houd er rekening mee dat de deuren naar binnen opendraaien! Er moet dus voor het openen voldoende ruimte zijn.
Het is goed om zo af en toe de puntjes op de i te zetten.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor het EHBO/BHV team, neem dan even contact op met de kerkenraad.

Dorcas Voedsel Actie 2019

Namens Dorcas en de mensen in Oost Europa wil ik u hartelijk danken voor uw medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Mede dankzij uw inzet kan Dorcas dit jaar opnieuw duizenden mensen in Oost-Europa blij maken met een voedselpakket uit Nederland. Met de Dorcas Voedselactie worden mensen zoals de 57-jarige Adrian uit Oekraïne geholpen. Voor hem is een voedselpakket een belangrijke aanvulling in de koude wintermaanden. Misschien nog belangrijker dan het voedselpakket is de persoonlijke aandacht van de vrijwilliger die het pakket namens Dorcas bij hem brengt. We helpen Adrian verder door mensen in zijn omgeving te mobiliseren om eens bij hem langs te gaan of hem te helpen als hij medicijnen voor zijn vrouw moet halen. Hierdoor wordt onze ondersteuning op den duur niet meer nodig. Het voedselpakket is hierin een belangrijk startpunt. Met de actie in de Coop en onze kerken hebben we dit jaar ruim 65 pakketten bij elkaar gebracht. Heel hartelijk bedankt!

Psalmen uit de bundel Weerklank

We hebben u in juni bericht dat we in september zouden starten met het zingen van de psalm voor de dienst uit de bundel Weerklank. De bedoeling was dat we dit als papieren versie zouden uitreiken. Bij de uitvoering hiervan zijn we tegen nogal wat problemen aangelopen oa. dat het er niet zo fraai uit ziet en het echt heel veel werk was om het één en ander te vermenigvuldigen. We hebben de afgelopen vergadering dit nog eens besproken en zijn nu aan het kijken of er andere mogelijkheden zijn.
We kwamen op het volgende idee , namelijk of we niet beter iedere zondag een beknopte zondagsbrief kunnen uitgeven met daarin o.a. de activiteiten van die week, evt (email) adressen en telnr. van mensen van clubs of, mogelijkheden voor mensen om zich aan te melden als lid etc. Hier zou dan ook de liturgie op komen te staan en dan kunnen ook de psalmen die voor de dienst hier op worden afgedrukt. De komende tijd gaan we een opzet maken en kijken wie hier eventueel een bijdrage aan kan/wil leveren.

Hervormingsdag 31 oktober

Het was een roerige tijd aan het einde van de middeleeuwen, wanneer de kerk het alomtegenwoordige geloof van de mensen misbruikt om zichzelf te verrijken. Luther spreekt zich uit tegen de corrupte praktijken van de paus en de kerk van Rome. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk. Het was het begin van een reformatie (hervorming) van de Christelijke Kerk(en) in West-Europa. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan. Het is goed om rond 31 oktober deze zaken weer eens te overdenken want het heeft nogal wat betekenis voor ons geloven nu.

Dankdag

Op dankdag woensdag 1 november zal er ’s middags om 15.00 een gezamenlijke dienst met Elst gehouden worden en ’s avonds om 19.30 met de wijkgemeente rond de Cunera, In beide diensten zal ds. Hiensch de voorganger zijn en zullen in de Cunerakerk gehouden worden.

Beide diensten van harte aan bevolen om God te danken voor al Zijn goede gaven.

Ambtsdragerverkiezingen

Zoals eerder vermeld, zijn er aan het einde van het jaar weer ambtsdragerverkiezingen. Een aantal van de kerkenraadsleden is dan weer aftredend. Iedere ambtsdrager moet na 4 jaar weer beslissen over een nieuwe termijn van 4 jaar en dit mag tegenwoordig weer 3 keer, dus 12 jaar. Na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland was dit eerst 2 termijnen van 4 jaar maar dit besluit is weer teruggedraaid naar 3 termijnen van 4 jaar omdat het in sommige gemeenten erg moeilijk was om in die begintijd na de scheuring van 2004 voldoende ambtsdragers te vinden. De laatste jaren hebben we in onze gemeente ook gezien dat om verschillende redenen kerkenraadsleden niet de 3 termijnen (12 jaar) hebben vol gemaakt.

Naar aanleiding van de komende ambtsdragers verkiezingen las ik een stukje uit een oud “Gereformeerd Weekblad” van Ds. W. van Gorsel wat ik graag door wil geven.

Wijlen ds. Van Gorsel heeft het dan over het toch wel weer lastige feit om iedere keer mensen te vinden die ouderling of diaken willen worden maar zegt hij dan:

Toch zitten we met onze drie perioden van vier jaar nog erg gunstig, vergeleken met de termijn van de Dordtse Kerkorde, die bepaalde: „De ouderlingen en diakenen zullen twee jaren dienen, en alle jaar zal het

halve deel veranderd en anderen in de plaats gesteld worden, ten ware dat de gelegenheid en het profijt van enige kerken anders vereiste” (Art. 27 DKO). Wie eens oude kerkeraadsakte doorbladert kan zien hoe onze vaderen aan die bepaling de hand hebben gehouden! Steevast vindt men aan het eind van ieder kalenderjaar verslagen over „het vermaken des kerkenraads”. (Vermaken dan in de betekenis van vernieuwen, vervangen). De vaderen waren daarin erg rigoureus. Wel kwamen dezelfde personen -uiteraard- later weer eens terug in de kerkenraad, maar na twee jaar moest men onverbiddelijk aftreden. Achter dat verplichte aftreden zat natuurlijk, zoals we vandaag zeggen, „een filosofie”. De ambtstermijn was met opzet zo kort gesteld omdat men vuurbang was voor heerszucht, die bij een lange diensttijd gemakkelijk kan binnensluipen.

Tot zover ds. Van Gorsel, tegen die achtergrond is het best vreemd dat we nu veel langere periodes kennen die een ambtsdrager mag aanblijven. Want heerszucht is volgens mij nog niet uit de wereld gebannen.

Taakverdeling kerkenraad

Broeder Huijser was voor een gedeelte scriba en wijkouderling. De afgelopen jaren hebben we de scribaat taken van de kerkenraad wat verdeeld De Visser ( geen kerkenraadslid ) verzorgt momenteel de preekbeurten, ouderling Van de Bor sr. de afkondigingen, ouderling Droogendijk notulen ouderling Cornelisse Onderweg enz. Op zich is dit goed bevallen zodat de scriba niet een wat eenzame administratieve taak heeft maar dat hij ook tijd heeft om gemeenteleden te bezoeken. N.a.v. het bovenstaande bericht van het bedanken van Br Huijser neemt ouderling Van de Bor sr. voorlopig de wijk van br Huijser over en gaat ouderling Cornelisse het scribaat waar nemen.

Over het invullen van de vacature die nu ontstaan is zullen we nadenken in de eerst komende kerkenraadsvergadering. Wellicht kunnen we dit koppelen aan de ambtsdragersverkiezingen die gepland staan voor het einde van dit jaar. De komende periode zult u hier meer over horen.