Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Vakantie Bijbel Feest – 20 en 21 okt

Ook dit jaar willen we weer een VakantieBijbelFeest organiseren.

Het thema dit jaar: Duik erin!

We gaan twee dagen organiseren in de herfstvakantie en wel op woensdagmiddag 20 en donderdagmiddag 21 oktober. Het begint om 14.00 uur (inloop 13.45 uur) in de Ontmoetingskerk en het is voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.
We gaan samen zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, knutselen, splletjes doen en een vossenjacht houden.

Allemaal hartelijk welkom!! Jij komt toch ook?

Voor meer informatie:
Annelies van Bennekom, anneliesvanlaar@hotmail.com
Andrea Cornelisse, andreacormelisse@live.nl

Zondagsbrief 15-3-2020 Bethel

zondagsbrief 15-03-20

Kerkdienst Bethel, Rhenen

OCHTENDDIENST 8:45 uur

Voorganger: Ds. G.J. Hiensch

Voorzang: Ps 122: 2  (Weerklank)

 

De stammen, naar Gods naam genoemd,

gaan daarheen op, naar zijn bevel.

Een voorschrift is voor Israël,

dat elk des HEREN naam daar roemt.

Jeruzalem, dat ik bemin,

nu treden wij uw poorten in.

Uw vrede moge ons geleiden.

Want ook de zetels van het recht

van ’t huis van David, ’s HEREN knecht,

staan daar om onrecht te bestrijden.

 

Zingen

Psalm 130: 1, 2

Psalm 112: 1

Psalm 38: 12-15

Psalm 62: 4

Psalm 103: 6

 

Schriftlezing

Jesaja 53

 

Collectes:

  1. KIA: Zuid-Soedan – overleven in een burgeroorlog

2: Eredienst en gemeenteleven

3: collecte bij de uitgang: kerkelijke gebouwen

 

 

Kerkdienst Bethel, Rhenen

MIDDAGDIENST 16:30 uur

 

Voorganger: Ds. L.W. Smelt uit Voorthuizen

 

Voorzang: psalm 34: 3 en 4 (Weerklank)

 

Vs. 3    Een arme riep in nood.

De HERE hoorde naar zijn stem,

God, die in al zijn angsten hem

uitzicht en redding bood.

Rondom Gods knechten staat

des HEREN engel als een wacht.

Hij weert des vijands overmacht

en redt hen van het kwaad.

 

Vs. 4   Kom nader, zie en proef,

Opdat men smake naar waardij

des HEREN goedheid. Zalig hij

die veilig bij Hem toeft.

Die thuis hoort in Gods kring,

dien met ontzag zijn hoog bewind.

Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt

wacht u verzadiging.

 

Zingen

Psalm Psalm 89:4

Psalm Psalm 27:7

Psalm Psalm 91: 1 en 2

Psalm Psalm 91:5en 8

Psalm Psalm 103:2

 

Schriftlezing

Psalm 91

 

collectes:  zie ochtenddienst

 

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende!

 

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Vandaag kunt u na de dienst deze kaarten meenemen, op 22 en 29 maart kunt u deze inleveren in de daarvoor bestemde inzamelton.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.

 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens de diaconie

Jan Zaaijer

 

Mededeling:

De spreekbeurt Open Doors in de Ontmoetingskerk op woensdagochtend 18 maart gaat niet door!

 

Wie gaat er mee?!

Hallo Jongelui!

De reisleiding is compleet en we gaan ook dit jaar weer naar Vaida in Roemenië. Joost en Gisette van Dam en ook onze jongerenwerker Annemarieke zullen deze onvergetelijke reis begeleiden. Een unieke kans om de cultuur daar te ontdekken, verbinding te zoeken met de jongeren daar en samen met God bezig te zijn.

De periode voor deze reis is van 4 – 11 augustus van dit jaar. Als jullie meer informatie willen over deze reis neem dan contact op met Wim van Blijderveen. wimvanblijderveen@hotmail.com. Het zou fijn zijn als dit voor 1 april lukt. Daarna zullen we een gezamenlijke informatiebijeenkomst hebben waar al de vragen die je hebt gesteld kunnen worden.

 

We zien jullie daar

 

Namens de ZWO en Diaconie

Groet Jan Zaaijer

 

Zondagsbrief wijkgemeente Bethel

15 maart 2020

 

 

Calamiteiten en ontruiming

Beste gemeente leden.
Pas geleden hebben we met het Bethel EHBO/BHV team een rondgang door de Cunera kerk gemaakt.
We hebben gekeken hoe de vluchtroutes zijn en of de hulpmiddelen, zo als de EHBO koffer en de AID, in orde zijn en op de juiste plaats hangen.
Bij calamiteiten zal de kerk ontruimd worden. U moet dan de kerk zo snel mogelijk verlaten en de aanwijzingen van de koster en kerkraad opvolgen.
Zij zullen de deuren openen. Houd er rekening mee dat de deuren naar binnen opendraaien! Er moet dus voor het openen voldoende ruimte zijn.
Het is goed om zo af en toe de puntjes op de i te zetten.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden voor het EHBO/BHV team, neem dan even contact op met de kerkenraad.

Dorcas Voedsel Actie 2019

Namens Dorcas en de mensen in Oost Europa wil ik u hartelijk danken voor uw medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Mede dankzij uw inzet kan Dorcas dit jaar opnieuw duizenden mensen in Oost-Europa blij maken met een voedselpakket uit Nederland. Met de Dorcas Voedselactie worden mensen zoals de 57-jarige Adrian uit Oekraïne geholpen. Voor hem is een voedselpakket een belangrijke aanvulling in de koude wintermaanden. Misschien nog belangrijker dan het voedselpakket is de persoonlijke aandacht van de vrijwilliger die het pakket namens Dorcas bij hem brengt. We helpen Adrian verder door mensen in zijn omgeving te mobiliseren om eens bij hem langs te gaan of hem te helpen als hij medicijnen voor zijn vrouw moet halen. Hierdoor wordt onze ondersteuning op den duur niet meer nodig. Het voedselpakket is hierin een belangrijk startpunt. Met de actie in de Coop en onze kerken hebben we dit jaar ruim 65 pakketten bij elkaar gebracht. Heel hartelijk bedankt!

Psalmen uit de bundel Weerklank

We hebben u in juni bericht dat we in september zouden starten met het zingen van de psalm voor de dienst uit de bundel Weerklank. De bedoeling was dat we dit als papieren versie zouden uitreiken. Bij de uitvoering hiervan zijn we tegen nogal wat problemen aangelopen oa. dat het er niet zo fraai uit ziet en het echt heel veel werk was om het één en ander te vermenigvuldigen. We hebben de afgelopen vergadering dit nog eens besproken en zijn nu aan het kijken of er andere mogelijkheden zijn.
We kwamen op het volgende idee , namelijk of we niet beter iedere zondag een beknopte zondagsbrief kunnen uitgeven met daarin o.a. de activiteiten van die week, evt (email) adressen en telnr. van mensen van clubs of, mogelijkheden voor mensen om zich aan te melden als lid etc. Hier zou dan ook de liturgie op komen te staan en dan kunnen ook de psalmen die voor de dienst hier op worden afgedrukt. De komende tijd gaan we een opzet maken en kijken wie hier eventueel een bijdrage aan kan/wil leveren.

Hervormingsdag 31 oktober

Het was een roerige tijd aan het einde van de middeleeuwen, wanneer de kerk het alomtegenwoordige geloof van de mensen misbruikt om zichzelf te verrijken. Luther spreekt zich uit tegen de corrupte praktijken van de paus en de kerk van Rome. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk. Het was het begin van een reformatie (hervorming) van de Christelijke Kerk(en) in West-Europa. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan. Het is goed om rond 31 oktober deze zaken weer eens te overdenken want het heeft nogal wat betekenis voor ons geloven nu.

Dankdag

Op dankdag woensdag 1 november zal er ’s middags om 15.00 een gezamenlijke dienst met Elst gehouden worden en ’s avonds om 19.30 met de wijkgemeente rond de Cunera, In beide diensten zal ds. Hiensch de voorganger zijn en zullen in de Cunerakerk gehouden worden.

Beide diensten van harte aan bevolen om God te danken voor al Zijn goede gaven.

Ambtsdragerverkiezingen

Zoals eerder vermeld, zijn er aan het einde van het jaar weer ambtsdragerverkiezingen. Een aantal van de kerkenraadsleden is dan weer aftredend. Iedere ambtsdrager moet na 4 jaar weer beslissen over een nieuwe termijn van 4 jaar en dit mag tegenwoordig weer 3 keer, dus 12 jaar. Na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland was dit eerst 2 termijnen van 4 jaar maar dit besluit is weer teruggedraaid naar 3 termijnen van 4 jaar omdat het in sommige gemeenten erg moeilijk was om in die begintijd na de scheuring van 2004 voldoende ambtsdragers te vinden. De laatste jaren hebben we in onze gemeente ook gezien dat om verschillende redenen kerkenraadsleden niet de 3 termijnen (12 jaar) hebben vol gemaakt.

Naar aanleiding van de komende ambtsdragers verkiezingen las ik een stukje uit een oud “Gereformeerd Weekblad” van Ds. W. van Gorsel wat ik graag door wil geven.

Wijlen ds. Van Gorsel heeft het dan over het toch wel weer lastige feit om iedere keer mensen te vinden die ouderling of diaken willen worden maar zegt hij dan:

Toch zitten we met onze drie perioden van vier jaar nog erg gunstig, vergeleken met de termijn van de Dordtse Kerkorde, die bepaalde: „De ouderlingen en diakenen zullen twee jaren dienen, en alle jaar zal het

halve deel veranderd en anderen in de plaats gesteld worden, ten ware dat de gelegenheid en het profijt van enige kerken anders vereiste” (Art. 27 DKO). Wie eens oude kerkeraadsakte doorbladert kan zien hoe onze vaderen aan die bepaling de hand hebben gehouden! Steevast vindt men aan het eind van ieder kalenderjaar verslagen over „het vermaken des kerkenraads”. (Vermaken dan in de betekenis van vernieuwen, vervangen). De vaderen waren daarin erg rigoureus. Wel kwamen dezelfde personen -uiteraard- later weer eens terug in de kerkenraad, maar na twee jaar moest men onverbiddelijk aftreden. Achter dat verplichte aftreden zat natuurlijk, zoals we vandaag zeggen, „een filosofie”. De ambtstermijn was met opzet zo kort gesteld omdat men vuurbang was voor heerszucht, die bij een lange diensttijd gemakkelijk kan binnensluipen.

Tot zover ds. Van Gorsel, tegen die achtergrond is het best vreemd dat we nu veel langere periodes kennen die een ambtsdrager mag aanblijven. Want heerszucht is volgens mij nog niet uit de wereld gebannen.

Taakverdeling kerkenraad

Broeder Huijser was voor een gedeelte scriba en wijkouderling. De afgelopen jaren hebben we de scribaat taken van de kerkenraad wat verdeeld De Visser ( geen kerkenraadslid ) verzorgt momenteel de preekbeurten, ouderling Van de Bor sr. de afkondigingen, ouderling Droogendijk notulen ouderling Cornelisse Onderweg enz. Op zich is dit goed bevallen zodat de scriba niet een wat eenzame administratieve taak heeft maar dat hij ook tijd heeft om gemeenteleden te bezoeken. N.a.v. het bovenstaande bericht van het bedanken van Br Huijser neemt ouderling Van de Bor sr. voorlopig de wijk van br Huijser over en gaat ouderling Cornelisse het scribaat waar nemen.

Over het invullen van de vacature die nu ontstaan is zullen we nadenken in de eerst komende kerkenraadsvergadering. Wellicht kunnen we dit koppelen aan de ambtsdragersverkiezingen die gepland staan voor het einde van dit jaar. De komende periode zult u hier meer over horen.

Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst

In onze zustergemeente Elst hopen we in mei en juni 2020 weer een groep kinderen uit het rampgebied van de kerncentrale bij Tsjernobyl voor een gezondheidsstage te ontvangen.
Net als in 2017 wordt deze groep weer onder gebracht bij gastgezinnen in Elst en directe omgeving. Ook in Rhenen zijn er in 2017 bij u in de kerk enige kinderen uit Belarus geweest, omdat er ook een paar gastgezinnen in Rhenen waren. Dit waren de familie Droogendijk en familie Van Laar.
Wellicht ten overvloede, maar toch nog even een stukje geschiedenis.
Tsjernobyl ligt achter ons…
Hoewel de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl al in 1986 plaatsvond, gaat veel leed ten gevolge daarvan nog door tot op de dag van vandaag. Tsjernobyl ligt in de Oekraïne tegen de grens van Wit-Rusland aan. Hierdoor zijn veel dorpen ten noorden van Tsjernobyl, is dus Wit-Rusland nog steeds radioactief besmet en zijn grotendeels verlaten. Bij die mensen die er nu wonen wordt dagelijks nog een aanslag gepleegd op hun gezondheid.
In Nederland is in 1991 het “Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobylkinderen” opgericht, met het doel reizen te organiseren voor kinderen uit dit gebied. De kinderen reizen met hun eigen klas van ongeveer 30 leerlingen en verblijven gedurende twee maanden in gastgezinnen. In een periode van twee maanden gaat de aangetaste weerstand van de kinderen zienderogen vooruit doordat ze buiten het besmette gebied verblijven. Op een ontspannen manier geven wij hen onderwijs over het Woord van God, en hopen wij dat ze de Liefde van de Heere mogen ervaren. Er reizen twee Russische leerkrachten mee, die tijdens het verblijf in Nederland zorg dragen voor het dagelijks onderwijs van de kinderen. De kinderen maken een onvergetelijke reis mee, die misschien wel de enige in hun leven zal zijn.
In Elst wordt dit project georganiseerd door een werkgroep van vrijwilligers uit verschillende kerkelijke gemeentes, onder de naam Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst. Naast de financiële middelen hebben we ook hulp nodig bij praktische zaken, zoals gastgezinnen, lesmateriaal, (kinder)bijbels in het Russisch. Graag willen wij als werkgroep (weer) een beroep op u doen betreffende de volgende

punten:

Gebed

Allereerst willen we vragen of u ook dit project weer in uw gebed wilt dragen. Bij de vorige projecten hebben we het gebed zeker als middel mogen ervaren om ons doel te bereiken. Dit klinkt heel vroom maar wij zeggen dit uit de grond van ons hart.

Gastgezinnen

Uiteraard hebben we ook weer gastgezinnen nodig voor onze gasten. Wij zijn op zoek naar christelijke, kerkelijk meelevende gastgezinnen, waar kinderen in de periode van 25 april tot en met 15 juni kunnen logeren. Wilt u meedoen? Geef u op via onze mail, telfonisch of schiet één van ons even aan. Het is een intensieve periode, maar ook een blijvend mooie periode die je je hele leven bij blijft.
Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact met ons op. Dit kan via de mail of één van de nummers die op onze website staan. Zie onder dit bericht.

Financiën

Ook financiële steun is hard nodig. Gelukkig hebben we in de periode tussen het vorige project en heden al een spaarpotje voor het verblijf mogen opbouwen. Toch zijn we er nog niet. Om de kinderen een leuk verblijf te geven is er nog een substantieel bedrag nodig.
Dit geld proberen we bij elkaar te krijgen door het organiseren van diverse acties en door giften. Giften onder andere van particulieren en kerken.
Wij zijn dan ook zeer dankbaar en verheugd dat we uit Rhenen ook weer een gift mogen gaan ontvangen in de vorm van een collecte die voor ons bestemd zal zijn.
Ook hebben we zelf al meerdere acties op touw gezet. Zo proberen we beetje bij beetje ook ons financiële plaatje rond te krijgen.
Natuurlijk mag u ons, geheel vrijblijvend, altijd (extra) steunen door een gift naar ons over te maken op: NL29 INGB 0004 5012 68 ten name van Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst.
Daar wij ANBI genoteerd zijn, zijn uw giften volledig aftrekbaar voor de belasting.
Meer informatie over het project kunt u vinden op onze website: www.tsjernobylelst.nl of vragen via de mail: werkgroep@tsjernobylelst.nl.
Op onze site vind u onze telefoonnummers.
Mogen we ook deze keer weer op uw steun (blijven) rekenen?

Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst

Fius van Laar

Voorzitter