Bescherming persoonsgegevens

Rond de Cunerakerk

In de afgelopen weken is er via de media uitgebreid aandacht besteed aan de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarbij behorende wet op 25 mei. Ook kerkgenootschappen vallen onder deze regeling. Het beschermen van privacy van leden en bezoekers van de gemeente vraagt een bewust en zorgvuldig omgaan met de gegevens.

Onderstaand volgen enkele hoofdlijnen van de regelgeving en de gevolgen voor onze gemeente. De regels zijn van toepassing wanneer je een hande-ling pleegt die betrekking heeft op een persoon of personen. Het gaat niet alleen om namen en adressen maar ook om foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn.
Voor alle betrokkenen is het belangrijk dat de rechten in de wet zijn vastgelegd: het recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling, recht op beperking van de gegevens, recht op bezwaar en recht om een klacht in te dienen.

In onze wijkgemeente hebben we wat de gegevens betreft te maken met een aantal zaken.

  1. De kerkorde van de Protestantse Kerk (PKN) die een aantal specifieke kerkelijke regels geeft die in het kader van de nieuwe regelingen worden meegenomen. Het gaat daarbij onder meer om de geheim-houdingsplicht van ambtsdragers.
  2. Het landelijk registratiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland waarin gegevens van de leden zijn opgenomen.
  3. De werkwijze en de daarbij gebruikte informatie binnen de wijkgemeente zelf.

Bij het opstellen van de regels voor onze wijkgemeente maken wij gebruik van het model privacy verklaring van de PKN.  Deze verklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens.  Ook geeft het inzicht in de doelen van de verwerking van gegevens. De onderdelen die te maken hebben met de kerkorde en het landelijk registratiesysteem zijn voor iedere gemeente vrijwel gelijk.

Een aantal aspecten van het gemeentewerk vragen een aanpassing:

  • Vermelding van namen en adressen van gemeenteleden bij bijzondere gebeurtenissen in de zondagsbrief en in Onderweg mag plaatsvinden na toestemming van betrokkenen.
  • Bij bijzondere diensten zoals rouw-, trouw-, doop- en belijdenisdiensten worden afspraken gemaakt met betrokkenen over de registratie van de diensten.
  • Wanneer er foto’s worden gemaakt die gepubliceerd worden op de website dan is toestemming van betrokkene noodzakelijk.

Er zijn binnen onze wijkgemeente verschillende commissies en groepen actief die ook gegevens van betrokken leden of anderen beheren en of verwerken. Ook voor hen is het belangrijk om kennis te nemen van de afspraken. Ook wordt op dit moment gewerkt aan de vragen die opkomen rond het beheer van de website.

Er zijn mogelijk nog vragen over een en ander. Daarvoor kunt u zich wenden tot de scriba.