Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

TAIZEVIERING

TAIZEVIERING
Zondag 23 januari hopen we weer een Taizéviering te
houden.
Samen lezen uit de bijbel, zingen en stil zijn voor en
met God. De kerkzaal kleden we aan in de sfeer van
Taizé met warme kleuren, kaarsen en iconen uit
Taizé. De viering gaat sowieso door, als het niet live
kan, maken we er een online viering van. Elke viering geven we
elkaar ook het Licht door…”als alles duister is ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit meer dooft….” Een heel bekend Taizélied
wat ook door o.a. Sela prachtig wordt gezongen.
Het Licht van Jezus hebben we nodig alle dagen van ons leven…
hier en nu. En we zingen en bidden dat we geïnspireerd worden
het Licht om ons heen te verspreiden.
Wilbert Alkemade, Hans Petersen en Linda Evers

(uit Onderweg)

Kerstvakantie Sterrenjacht

Beste jongens en meisjes,                                                                                                        

 Voor in de kerstvakantie hebben wij een “sterrenjacht” voor jullie gemaakt.

Er zijn twee routes een in Rhenen en een in Kesteren. Met jullie ouders of met een klein groepje vrienden of vriendinnen kun je de sterrenjacht overdag lopen.

Nadat het kindje Jezus is geboren op kerstavond…gaan jullie als Wijzen op pad om de sterren te zoeken die onderweg opgehangen zijn achter verschillende ramen op de route.

Onderweg hoor je verschillende liedjes die bij het verhaal van Kerst horen. En er zijn drie opdrachten.

 De sterrenjacht  is een gezamenlijk initiatief van de drie wijkgemeentes

sterrenjacht 2021info

plattegronden routes sterrenjacht

bingokaart Sterrenjacht

Antwoordformulier opdrachten Sterrenjacht

Kerkdienst reserveren en/of kijken via Kerkdienstgemist.nl

Beste gemeenteleden,

In verband met de nieuwe Coronamaatregelen die zijn afgekondigd, hebben wij ons beraden over de vraag wat de consequenties zijn voor onze erediensten in de komende periode.

Voor het antwoord op deze vraag laten wij ons met name leiden door de voorschriften van de rijksoverheid.  Onze voorzitter heeft daarover ook nog contact gezocht met de rijksoverheid. De conclusie is dat kerkdiensten mogen worden bezocht door 50 mensen (exclusief “personeel”), waarbij de gebruikelijke Coronaregels in acht moeten worden genomen.
De kerkenraad vindt dat van de mogelijkheden die er zijn,  gebruik kan en mag  worden gemaakt.

1e Kerstdag
Concreet betekent dit dat we de dienst op 1e kerstdag open stellen voor 50 bezoekers. ( Er zijn inmiddels al reserveringen van 50 gemeenteleden binnen).
Voor de komende zondagen gaan we eveneens uit van 50 gemeenteleden. Reservering kan op de gebruikelijke manier via reserverenkerkdienstrdc@pknrhenen.nl. Vanaf nu zullen we deze methode hanteren totdat er nieuwe besluiten van het kabinet zijn.
Wijkgemeente  Bethel kiest voor dezelfde benadering.

2e Kerstdag
Tweede Kerstdag willen we  het kinderkerstfeest houden  in de Cunerakerk om 10.15 uur.  Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee voor het aantal van 50 (zo is onze voorzitter verzekerd). Helaas konden wij vorig jaar geen kinderkerstfeest vieren.  Wij zijn blij dat die mogelijkheid er nu wel is,  zij het met beperking.  Om het kerstfeest voor zoveel mogelijk  gezinnen mogelijk  te maken, stellen wij voor dat  1 ouder het kind/de kinderen begeleidt. Reservering kan op de gebruikelijke manier.  Alle andere gemeenteleden worden hartelijk  uitgenodigd deze dienst – voor en door-  kinderen digitaal bij te wonen

Kerstzang
De kerstzang die we samen met Bethel georganiseerd hebben  op donderdag 23 december is vanuit de Cunerakerk gestreamd; Gemeenteleden konden daar helaas niet bij zijn.
Via deze link kunt u de opname (nog eens) bekijken.

Oudjaarsavond
De eredienst op oudjaarsavond wordt gestreamd. Gemeenteleden mogen ook daar helaas niet bij zijn.

In het kerstevangelie treffen we steeds kleine groepjes: Jozef, Maria en het kind Jezus; enkele herders; een paar wijzen uit het Oosten; Anna en Simeon en enkele vromen in de tempel. Later in het evangelie, als Jezus aan zijn openbare optreden begint, wordt het steeds drukker om Hem. Hij wordt voortdurend omgeven door de schare, door grote groepen wetgeleerden en Farizeeën.
Laten we blijven hopen dat het in onze tijd op een vergelijkbare wijze zal gaan en dat alle gemeenteleden en heel Rhenen en omgeving op Jezus zullen afkomen.

 

Hartelijke groet,

Namens de kerkenraad,
Adrie Stoker
scriba

Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk

Beste gemeenteleden van wijkgemeente de Ontmoetingskerk,

Weer zijn er, vanwege de Coronapandemie, indringende maatregelen nodig om de gezondheid en veiligheid van elkaar te waarborgen. Juist in deze tijd van Kerst zouden we elkaar echt willen ontmoeten. Toch hebben we moeten besluiten dat alle kerkelijke vieringen in de Ontmoetingskerk tot, in ieder geval 14 januari 2022, uitsluitend via digitale weg (online) bijgewoond kunnen worden. Op de avond van 24 december 2021 (de avond voor Kerst) zullen er geen vieringen plaatsvinden. Met veel creativiteit is gewerkt aan vieringen die passend zijn binnen de maatregelen. U wordt van harte uitgenodigd om de vieringen bij te wonen via ‘kerkdienstgemist.nl’.

Allen gezegende Kerstdagen, waarin we passend omzien naar elkaar en een perspectiefvol 2022,

Hartelijke groet, namens de kerkenraad van

Wijkgemeente de Ontmoetingskerk Rhenen,

Bert Fintelman, scriba

Kerstgroet Kerkenraad Rond de Cunerakerk

Coronaregels rondom de erediensten

De situatie rond het Coronavirus maakt helaas dat vooraf reserveren om de eredienst bij te wonen nodig is.

Dat kan via reserverenkerkdienstRdC@pknrhenen.nl of telefonisch via 0317 – 35 7670 (Mineke Hardeman). Liefst voor donderdagavond 18.00 uur.
U geeft hierbij aan of u alleen komt of met (hoeveel) gezinsleden.

Dit geldt voor zowel de morgen- als de avonddienst.

Uiterlijk zaterdagmorgen ontvangt u bericht of er plaats is voor u. Als er de eerstkomende zondag geen plaats is, wordt er zo mogelijk automatisch een plaats voor u gereserveerd in de dienst van de week daarop.

Verder schrijven de regels voor dat u met een mondkapje de kerk binnenkomt en dit afdoet als u gaat zitten. Bij het verlaten van de kerk moet het mondkapje weer op.

Bij het verlaten van de kerk gebruiken we de zijuitgangen daar vindt u ook de collectezakken.

Houd s.v.p. bij het betreden, het plaatsnemen en het verlaten van  de kerk 1 ½ meter afstand.

De rijen in de kerk, waar u kunt gaan zitten  zijn aangeduid met een C.

Coronacoaches (met een geel hesje) zullen u bij binnenkomst onder de toren wijzen op de paal met desinfectiemiddelen, u zo nodig vragen om anderhalve meter afstand te bewaren en vervolgens u de plaatsen wijzen.

Verder:

Jas en paraplu moeten mee de kerk in.

Mensen uit 1 huishouden mogen bij elkaar zitten, anderen zitten aan de uiteinden van de banken of in het midden van de langere banken.

Intussen vragen wij u uw verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen gezondheid en die van anderen. Dat betekent dat u thuisblijft als u Corona gerelateerde klachten heeft.

Kinder- en Tienernevendienst

Kindernevendienst (groep 1 t/m 5):

Er is wekelijks kindernevendienst in de Koningskamer vanaf begin kerkdienst tot eind kerkdienst. Graag aanmelden voor vrijdagochtend via kndcunerakerk@gmail.com.

Kinderkerstfeest

Omdat op Kerstavond het kinderkerstfeest niet door kan gaan heeft het moderamen van wijkgemeente Rond de Cunerakerk besloten om de morgendienst van 26 december om te zetten in het kinderkerstfeest.

Dominee Meertens en de leiding van de kindernevendienst zullen het feest organiseren.

Om de dienst bij te wonen is het nodig om een plaats te reserveren (zie deze informatie)

Kinderkerstfeest en kerstnachtdienst

In verband met de verlenging van de lock-down (coronamaatregelen) zal op Kerstavond het kinderkerstfeest en de kerstnachtdienst niet doorgaan.

 

Foto’s doopdienst gepubliceerd

Een aantal foto’s zijn, zoals gebruikelijk, geplaatst in de rubriek Zondagsbrieven Rond de Cunerakerk  achter het wachtwoord.

De ouders kunnen de originele foto’s opvragen door een mail te sturen naar zbcunera@pknrhenen.nl.

Douwe Egberts koffiewaardepunten sparen voor Voedselbank Neder Veluwe

In december  wordt opnieuw een grote Douwe Egberts koffiewaardepunten actie gehouden. Douwe Egberts organiseert deze actie in samenwerking met Voedselbanken Nederland. In ruil voor DE-waardepunten krijgt de Voedselbank koffie voor haar klanten. De Voedselbank Neder-Veluwe doet weer mee met deze succesvolle actie. Koffie is duur en zit praktisch nooit in de kratten.

Afgelopen jaren was de actie een groot succes in het gebied van Voedselbank Neder- Veluwe (Elst, Rhenen, Wageningen, Renkum, Doorwerth en Oosterbeek). Dit dankzij de medewerking van velen. Het resultaat was dat we afgelopen voorjaar voor de voedselbank in Rhenen en Elst meer dan 2000 pakken koffie beschikbaar waren. Deze zijn in de loop van het jaar in de voedselpakketten van de klanten gedaan.

Wilt u iedereen in uw omgeving attent maken op deze actie zodat men de punten nu al kan gaan verzamelen?

Inleveren

De koffiewaardepunten kunt u inleveren  bij Huis van de Gemeente, Sportcentrum

’t Gastland, AH Rhenen, AH Elst, Buurtgarage  en diverse  kerkgebouwen.

In januari worden de punten verzameld en aangeboden aan Douwe Egberts.

PS

Ook puntenbonnen van de Perla-koffie van AH zijn welkom, de bonnen worden ingeleverd en het verkregen geld wordt overgemaakt naar de Voedselbank.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Voedselbank Neder Veluwe , uitgiftepunt Rhenen

Info: actievoor@voedselbanknederveluwe.nl