Diensten in de komende periode

Rond de Cunerakerk

De maatregelen die door de overheid zijn genomen hebben verdergaande gevolgen voor de diensten tot en met 31 mei. De diensten in die periode zullen zonder gemeenteleden in de kerk worden gehouden.

De diensten zullen op de normale tijd om 10.15 uur worden gehouden. De avonddiensten zullen zoals eerder gemeld vervallen. Wij zullen de komende diensten via de kerktelefoon en kerkdienst gemist uitzenden.

Wij mogen dankbaar zijn dat wij in deze tijd mogelijkheden hebben om als gemeente bijeen te zijn. Niet in de kerk maar thuis. Wij weten van de eerste twee zondagen dat een groot aantal gemeenteleden geluisterd hebben.

Gezien de bijzondere situatie zal ds. Meertens het merendeel van de diensten voor zijn rekening nemen.

Eerder al hebben wij u gewezen op de mogelijkheid om uw bijdragen voor de collecten over te maken. Graag willen wij u verwijzen naar de informatie hierover van het College van Kerkrentmeesters en Diakenen.

Mineke Hardeman, voorzitter.  Adrie Stoker, scriba