Erediensten alleen digitaal bij te wonen (update 15 jan.)

Rond de Cunerakerk

De afgelopen maanden was het voor gemeenteleden beperkt (maximaal 30 personen) mogelijk de kerkdiensten fysiek bij te wonen.

De recent aangescherpte regels om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen vragen ook voor onze wijkgemeente om een herbezinning op hoe verder. Wij hebben na de persconferentie waarin de lockdown werd aangekondigd ons beraden over de diensten in onze gemeente. De ervaringen met de werkwijze rond reserveren en in de kerk zijn positief en wij zagen geen aanleiding om veranderingen aan te brengen. Wel werd besloten om het kinderkerstfeest en de kerstnachtdienst niet door te laten gaan.

In de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat onze regio en met name Rhenen verhoudingsgewijs een zeer hoog aantal besmettingen kent. Dat gaat ook onze wijkgemeente niet voorbij.
Wij hebben daarom met pijn in het hart besloten om vanaf nu tot en met 17 januari geen gemeenteleden meer in de dienst uit te nodigen. In de diensten zullen naast de voorganger de mensen aanwezig zijn die nodig zijn voor de dienst. (vertegenwoordiging kerkenraad,  zangers en muzikanten, leiding kindernevendienst, team beeld en geluid en koster)

Met dit besluit geven we gehoor aan de oproep van onze landelijke kerk en de oproep van de burgemeester van Rhenen. Wij zijn als wijkgemeente deel van de samenleving en willen daarvoor ook waar mogelijk onze verantwoordelijkheid nemen.

Het is een pijnlijk besluit juist als we ons als gemeente voorbereiden op het Kerstfeest. Wij hopen dat u hiervoor begrip hebt.

Mocht u in gesprek willen over de gevolgen voor u persoonlijk dan is er altijd een mogelijkheid voor een gesprek.

De kerkenraad wenst u niettemin goede kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe.
Wij hopen dat we spoedig in het nieuwe jaar weer met elkaar kunnen samenkomen in de Cunerakerk om de lofzang en de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus gaande te houden.

UPDATE 15-januari

De Protestantse Kerk Nederland heeft alle kerkelijke gemeenten zeer dringend geadviseerd om tijdens de diensten niet meer te zingen, ook niet in een kleine groep. Wij hebben dit overgenomen en besloten om de komende weken op een andere manier de liederen tijdens de eredienst vorm te geven.