Gemeente zijn nu!

Rond de Cunerakerk

In tijden van crisis krijgen teksten van Bijbelgedeelten, liederen en gebeden lading die ze onder gewone omstandigheden niet altijd hebben. Vertrouwd is het begin van Psalm 91: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik. Maar hoe anders klinkt dat woord dan doorgaans. Het geeft zekerheid in tijden van onzekerheid. Het doet een appèl op ons bescherming te zoeken in de nabijheid van de HEER. Het moderamen van de kerkenraad hoopt dat dit woord voor ons allen leidend zal zijn nu we allerhande aanpassingen moeten doen ook binnen de activiteiten van de gemeente. Juist in tijden van nood is het cruciaal om samen te blijven komen,  het Woord van God te horen, te bidden en te zingen. De hele gemeente zou bijeen moeten zijn in de kerk. Helaas hebben wij vorige week moeten besluiten om u te verzoeken thuis te blijven.

Wij hebben zondag 15 maart jl. met elkaar een bijzondere dienst ervaren. Een 15-tal mensen in de kerk en velen thuis verbonden met de gemeente via internet. Vorige week wisten we al dat we een regeling moesten treffen voor de gehele maand maart. Inmiddels is daar de eerste zondag van april bij gekomen.

De berichten over de verspreiding van het virus en de maatregelen die de overheid heeft genomen zijn voor onze samenleving diep ingrijpend.

Als gemeente maken we op allerlei manieren deel uit van de samenleving: we hebben leden die in de zorg zijn, getroffen worden in hun bedrijf en hun werk of soms zelf werkloos worden. Leden die in de zorg werken en op wie een extra beroep worden gedaan, kinderen en jongeren die niet naar school mogen en ook onzeker zijn over hun examens. Ouders met zorgen over de kinderen, kinderen met zorgen over ouderen en kwetsbare mensen die afhankelijk zijn of nog afhankelijker worden  van anderen. We zijn ons ervan bewust dat wij als gemeente vooral zijn geroepen om voor elkaar te bidden en waar mogelijk elkaar bij te staan.

Als gemeente in zijn geheel moeten we ook voortdurend attent zijn op de gevolgen van de huidige situatie en de maatregelen voor de erediensten en het werk in de kerk.

De kerkenraad weet zich verantwoordelijk voor het werk in de kerk. Echter ook de kerkenraad heeft moeten besluiten om niet te vergaderen en waar mogelijk met elkaar via telefoon en email contact te onderhouden.

Het  moderamen van de kerkenraad probeert de ontwikkelingen dagelijks te volgen en af te stemmen wat nodig is voor de wijkgemeente en zo nodig in overleg met de Algemene kerkenraad en de andere wijkgemeenten te treden.

Diensten komende weken
Mede op grond van de ervaringen van 15 maart en de recente ontwikkelingen en maatregelen hebben wij besloten om de komende drie zondagen alleen een morgendienst te houden. In alle drie de diensten hoopt ds. Meertens voor te gaan. Wij moeten ons houden aan het voorschrift dat het aantal kerkgangers niet meer dan 100 mag zijn en dat degenen die komen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Dit betekent dat ook nu weer gevraagd wordt om thuis te luisteren als dat mogelijk is. Maar dat er ook ruimte is voor gemeenteleden die er de voorkeur aan geven de dienst te bezoeken. We zullen geen koffiedrinken na de dienst omdat ons dringend geadviseerd is groepsgerichte activiteiten zoveel mogelijk achterwege te laten.

De zondagsbrief die gewoonlijk bij de ingang van de kerk wordt uitgereikt is beschikbaar via de website van de wijkgemeente. Daarop staan ook zoals gebruikelijk de liederen die niet in het door ons gebruikte liedboek staan.

Vast onderdeel van de eredienst zijn de collecten voor diaconie, pastoraat en eredienst en de kerkelijke gebouwen. Nu velen van u de diensten van een afstand bijwonen willen wij aanmoedigen uw bijdragen over te maken op de rekening van de diaconie en van het college van kerkrentmeesters. De gegevens vindt u onderaan deze brief.

Zoals u zondag al gemerkt heeft, hebben we besloten om in de diensten de lofprijzing en het kinderlied achterwege te laten. Dat zullen we tot onze spijt ook de komende weken moeten doen. Daarmee willen we niet zeggen dat kinderen niet welkom zijn. Voor hen zou het juist een bijzondere ervaring kunnen zijn om in de gegeven omstandigheden een kerkdienst bij te wonen.

Sommige gemeenteleden vroegen of we de diensten ook via een beeldverbinding zouden kunnen uitzenden. Wij hebben die mogelijkheid niet en zullen  dat -los van de vraag of dit veel toevoegt- ook niet op korte termijn realiseren.

Activiteiten in de komende periode
We weten dat een aantal overheidsmaatregelen van kracht zijn tot 6 april. Daarom zullen alle wijkringavonden verzet worden. Alle jeugdactiviteiten zijn reeds afgezegd. Ook de voorbereidingen met de zanggroep voor Witte Donderdag gaan niet door. als de maatregelen niet meer van kracht zijn zal er wel een dienst worden gehouden maar zonder bijdrage van het koor en de muziekgroep

Mededelingen hierover en ook over de diensten van Goede Vrijdag en Pasen zullen volgen zodra meer bekend  is over de maatregelen.

Het moge duidelijk zijn dat het opdragen van een tweetal kinderen op 22 maart niet door zal gaan.

Wat de belijdeniscatechese betreft,  hierover zal ds. Meertens met de catechisanten contact opnemen.

Omzien naar elkaar
Wij willen een gemeente van Christus zijn die niet alleen zondag  bijeenkomt, maar ook een gemeente die haar opdracht om er door de week voor elkaar te zijn, probeert waar te maken.

Wij hebben daarvoor verschillende vormen, zoals pastoraat, bezoekwerk, Bijbelkringen, ouderenactiviteiten gemeentegroeigroepen en jeugdwerk.

Veel daarvan kan nu niet doorgaan. Dat vraagt van ons na te denken over andere vormen dan de gebruikelijke. Om te beginnen is er een vraag aan ons allen of er iemand in onze omgeving woont die wel wat ondersteuning kan gebruiken. Dat kan door het doen van een boodschap en door gewoon contact. Daar waar is afgeraden om persoonlijk contact te onderhouden kan een telefoontje ook. Daarnaast zullen we overleggen met de ouderlingen van het ouderenpastoraat en de jeugdambtsdragers om na te gaan hoe jongeren een bijdrage kunnen leveren.

Ook willen we een oproep doen aan gemeenteleden die het betreft: schroomt u niet om zich te melden als u vragen hebt. Meldt het bij één van de leden van de kerkenraad en als u dat zelf niet kunt, vraag het aan iemand om het namens u te doen.

Tenslotte
Het is een uitgebreid verhaal geworden. Wij wilden u op de hoogte stellen van de keuzen die we hebben gemaakt. De situatie noopt ons om stappen te zetten en de actualiteit te volgen.

 

Met een hartelijke groet,

Moderamen wijkkerkenraad Rond de Cunerakerk

 

Bankrekening diaconie: NL71RABO 0367 0305 78

Bankrekening College van Kerkrentmeesters; NL47RABO0478 6432 84

Het wachtwoord voor de zondagsbrief kunt u opvragen via; zbcunera@pknrhenen.nl

Als u informatie van de kerkenraad nog niet via de mail ontvangt, geef dan s.v.p. uw mailadres door aan de scriba via: scriba-wijkrdc@pknrhenen.nl