Gemeentebrief Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk

Rhenen, 22 mei 2021

Beste leden van Wijkgemeente Ontmoetingskerk,

Zoals bekend is gaat onze wijkpredikant ds. Ton van Vliet per 22 juli 2021 met emeritaat. De afscheidsviering vindt plaats op zondagochtend 4 juli 2021. Wij nodigen u/jullie allen uit deze viering digitaal bij te wonen. Gegeven de huidige omstandigheden kan helaas een beperkt aantal mensen de viering ‘live’ bijwonen. De uitnodigingen voor fysieke aanwezigheid worden, in afstemming met ds. Ton van Vliet, door de kerkenraad verzorgd.

Op zaterdagmiddag 3 juli 2021 wordt een informele bijeenkomst voor alle gemeenteleden gehouden, waarin persoonlijk afscheid genomen kan worden van ds. Ton van Vliet. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door “de commissie afscheid Ton van Vliet 2021”. Nadere informatie hierover volgt vanuit de commissie.

Met deze gemeentebrief wil de kerkenraad u/jullie ook informeren over het beroepingswerk voor een nieuwe predikant en het voorzien van een ambulant predikant in de vacaturetijd.

In de gemeentebrief van 3 maart 2021 hebben we al gemeld dat er formele instemming is gegeven voor het invullen van een volledige predikantsplaats (1 fte), mede omdat ds. Inge de Jong-Baerends bij het aantreden van een nieuwe predikant het voornemen heeft om haar dienstverband te beperken tot 0.5 fte.

Vanuit de gemeente is inbreng geleverd voor de profielschets en zijn namen aangedragen voor de beroepingscommissie.

De kerkenraad heeft daarnaast in april/mei enkele werksessies belegd om samen een vertaalslag te maken van Beleid naar Acties, gericht op de Wijkgemeente Ontmoetingskerk nu en in de komende jaren. De inbreng vanuit de gemeente en de uitkomsten van deze werksessies worden benut voor de, door de kerkenraad vast te stellen, profielschets bij de invulling van de vacature.

Ook zijn wij verheugd te kunnen melden dat de kerkenraad een beroepingscommissie heeft samengesteld, waarin de diverse geledingen van de kerkgemeenschap vertegenwoordigd zijn. Deze beroepingscommissie bestaat uit: Nel Binnekamp, Merijn Bosman, Freek Bouwman, Lieke Evers, Margreet Kalkman, Gré van der Maas, Jolande Oldenkamp, Jochem Veldhuis en Diane van Wijk.

De commissie zal zelf een taakverdeling maken.

Na het vaststellen van de profielschets, voorbereidende werkzaamheden en het publiceren van de vacature kan het daadwerkelijke beroepingswerk, naar wij verwachten, vanaf juli 2021 van start gaan.

Om in de vacature-tijd zoveel mogelijk continuïteit te geven aan de werkzaamheden van de predikanten, willen we voor 0.5 fte een ambulant predikant inzetten, via een overeenkomst van het landelijke Mobiliteitsbureau met onze gemeente. Inmiddels zijn de verkenningen voor de invulling van deze ‘tijdelijke’ vacature gestart. Wij verwachten spoedig een ambulant predikant te kunnen voorstellen.

Wij willen hierbij benadrukken dat de totale inzet van onze wijkpredikanten in de vacature-tijd beperkt zal zijn tot 1,25 fte en er dus keuzes gemaakt worden in welke activiteiten minder prioriteit zullen krijgen dan wij tot heden gewend zijn.

Met enige regelmaat zullen wij (of de beroepingscommissie) u/jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het beroepingswerk. Wij hebben het voornemen tussen half juni en half juli a.s. drie bijeenkomsten te plannen, waarin groepen van ca. 15 gemeenteleden verder bijgepraat worden en met een vertegenwoordiging van de kerkenraad in gesprek kunnen gaan. De uitvoering daarvan is natuurlijk afhankelijk van de maatregelen als gevolg van de Covid-19 pandemie. Informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

We hopen u/jullie hiermee vooralsnog en binnen de mogelijkheden voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kan contact opgenomen worden met de scriba, bij voorkeur via email.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad van wijkgemeente Ontmoetingskerk Rhenen, Bert Fintelman, scriba (b.fintelman@planet.nl)

 

Gemeentebrief Ontmoetingskerk 22-05-2021 def