Groene kerk update

Groene kerk

Overzicht stand van zaken Groene Kerk PGR

Voorjaar (maart – juni i.v.m. corona) 2020

Ten behoeve van de wijk-kerkenraden, het CvK, CvD en de AK

Draagkracht.

De Bijbel en ons geloof in God en Jezus Christus zijn en blijven de bron voor onze inspiratie, activiteiten en denken. Een beweging niet snel van enkelen maar stap voor stap een beweging met ons allen vanuit ons geloof wat ons bindt vinden we heel belangrijk. Juist die elementen legitimeren ons doen.

Micha cursus, verdiepen in wat de Bijbel zegt over Groen geloven, een mini Bijbelcursus tijdens de workshop en zo meer. Steeds meer ontdekken we dat het woordje groen slecht duidt op een focus qua activiteiten.  Maar eigenlijk zijn we gewoon bezig met kerk zijn. Als voorbeeld een dia als antwoord op de vraag hoe vaak het gaat in de Bijbel over genoemde onderwerpen.

Algemeen.

 • Alle bestuurlijke gremia steunen het initiatief
 • Het CvK ondersteund initiatieven ook met geld, er is een budget voor Groene Kerk activiteiten van Euro 5000,= beschikbaar gesteld.
 • Er is een stuurgroep van 4 personen, 1 per wijkgemeente + 1 toegevoegd voor communicatie. Zorg; Vacature bij de Bethelwijkgemeente.
 • De hele groep bestaat uit 25 personen.
 • Het bordje “Groene Kerk” is bij de ingang van de Ontmoetingkerk geplaatst; bij de Cunerakerk wellicht na overleg en sessies in de gemeente.

Activiteiten vanuit de stuurgroep en anderzijds.

 • Op 24 januari was er een lezing (geïnitieerd door de Raad van Kerken) van Trees van Montfoort over haar boek “Groene Theologie” (theologisch boek van het jaar).
 • De lezing krijgt een vervolg d.m.v. een boekbespreking onder leiding van Nico van Tellingen.
 • Er is een Micha cursus gestart door een 4-tal mensen uit de wijkgemeente RdC.
 • Er is vaste rubriek in Onderweg voor mededelingen, acties, inhoudelijke stukken of iets treffends.
 • We hebben een eigenplek op de website van onze PGR; vraagt nog aandacht / vulling
 • We werken gezamenlijk aan een zg. “groeiboek”. Een digital platform via Google Drive binnen onze groep voor ideeën en tips t.b.v. bewuste keuzes

Activiteiten Werkgroepen

Werkgroep Consumeren en eerlijke handel

 • De groep heeft vooral gewerkt aan het digitale groeiboek
 • Voorbereiden en PR workshop “God in de supermarkt” op 5 maart,
 • Uitvoering door Alfred Slomp, ruim 40 deelnemers, leden uit de diverse wijkgemeentes en andere belangstellenden, heel goed ontvangen
 • Inventarisatie gebruik schoonmaakmiddelen in de beide kerkgebouwen

Werkgroep Groen/Diversiteit

 • Het advies van Arocha is op de site geplaatst. De tuinen rond de kerkelijke gebouwen hebben de aandacht. Er is overleg geweest met de beheerders van de Ontmoetingskerk en de Cunerakerk.
 • 24 februari is de werkgroep bijeengeweest met de tuingroep en externen voor nader onderzoek aanpassing tuin Ontmoetingskerk. Aspecten, o.a.; Hemelwater benutten, hitte bestrijden, biodiversiteit vergroten, onderhoudsvriendelijk, aangezicht kerk verfraaien, samen doen, indien mogelijk aspecten kerkelijk jaar inbrengen
 • Vervolg in maart ter plekke met zelfde groep ideeën aanscherpen in maart.
 • Scenario planning en communicatie gemeente 2020, realiseren 2021

“Cursus groep” Micha cursus

De Micha cursus is gestart in 2004 en is landelijk uitgerold.

Er is gestart met 12 deelnemers in deze 1e ronde. Er staan mensen op de “wachtlijst”. Het plan is om in september 1 of misschien 2 cursussen te starten. Naast de 6 “theorie-avonden” is er ook een “praktijk dag”. Deze is gepland op de NL-doet   (zater-)dag.

Werkgroep Energie

Uitgangspunten werkgroep energie; Minder verbruiken, Meer vergroenen, Zelf opwekken

 • Slimme meters geven inzicht in verbruik. Een eerste afname is zichtbaar. Oorzaak? Nog niet vast te stellen. Wel mooie opsteker.
 • De werkgroep heeft een notitie zonnepanelen gemaakt en aangeboden aan het CvK.
 • Twee fasen, snel korte termijn en lange termijn. Advies korte termijn, benut een deel van de ruimte voor 80 panelen op dak Ontmoetingskerk. Dit i.v.m. de huidige salderingsregeling. Onderzoek dakconstructie uitgevoerd. Biedt kansen.
 • Lange termijn benutten alle (voor zover mogelijk) daken gebouwen PGR en benut de extra ruimte dak OK. Diverse opties zijn dan in beeld. O.a via de z.g. “Postcoderoos” constructie met een coöperatie. De werkgroep heeft een voorkeur om de overcapaciteit dan in te zetten voor mensen met een kleine portemonnee i.s.m. de diaconie.
 • Beoordeling CvK wordt afgewacht, is inmiddels binnen, vervolg acties starten

En verder: 

 • OK werkt met 1A4 max voor zondagsbrief
 • RdC schaft eenling koffiekoekjes af en werk met suikerklontjes en koffiemelk
 • De stuurgroep GK heeft op 17 september een overleg met het CvD. Onderwerp; hoe elkaar versterken?
 • OK, nieuwe informatieboekje is op gerecycled papier gedrukt
 • In Kerkmagazine heeft een artikel gestaan van onze werkgroep GK, m.n. over de tuin van de Ontmoetingskerk
 • De landelijke Groene Kerken Actie organiseert een fietstocht met het idee te starten in Rhenen, vervolgens naar Wageningen en dan naar Elst (Gld). Wij voeren het eerste deel daarvan uit.  Datum i.v.m. corona nader te bepalen