Stand van zaken Jongerenwerker

Rond de Cunerakerk

Hoe zit het met de aanstelling van de jongerenwerker??

Het is even stil geweest, maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is.
Nadat het beoogde bedrag aan toezeggingen bereikt was, zijn de gesprekken met Youth for Christ geopend. Het is de bedoeling dat de voor drie jaar voor 16 uur per week aan te stellen jongerenwerker wordt via Youth for Christ bij ons gedetacheerd. Dat moet uiteraard in een contract worden vastgelegd. De besprekingen daarvoor zijn nu afgerond. Daarnaast hebben we als kerkenraad nagedacht over de taakomschrijving en de werkafspraken.
Er is door de kerkenraad een selectiecommissie samengesteld van 4 kerkenraadsleden. Daarnaast worden nog enkele gemeenteleden voor deze commissie gevraagd. De sollicitatieprocedure zal binnenkort van start gaan.
Zoals we eerder hebben gemeld, hopen we de jongerenwerker aan de gemeente voor te kunnen stellen op de startzondag in september.
De inning van de toegezegde bijdragen hopen wij in juni 2019 te starten. Als u een bijdrage hebt toegezegd, krijgt u daarover nog persoonlijk bericht.
Adrie Stoker, scriba