Kerkenraadsvergadering 5 juni

Bethel

In deze vergadering las jeugdouderling Corneel van den Bor Filippenzen 2:12-18. We worden daarin aangespoord om heilig voor God te leven. God werkt zowel het willen als het werken. Een passend stuk om bij stil te staan in de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Verder hebben we stilgestaan bij hoe wij in het ambt staan. Mooie persoonlijke dingen werden gedeeld. Verschillende broeders maakten van de gelegenheid gebruik hun waardering uit te spreken over een ander kerkenraadslid en/of de onderlinge verhoudingen. Als verbeterpunt kwam onder meer het beter inwerken van nieuwe kerkenraadsleden aan de orde. Ook gaven enkele kerkenraadsleden aan dat er best veel werk op hen afkomt. Het was waardevol en bemoedigend elkaar op deze wijze in het hart te kijken.

We maakten als kerkenraad kennis met Ds. Hoff. Hij neemt, zoals u in een vorig nummer heeft kunnen lezen, tijdens het studieverlof van Ds. Hiensch het crisispastoraat waar in onze gemeente en in Elst. Hij heeft al enkele bezoeken afgelegd. Wij zijn als kerkenraad blij dat hij dit doet en waarderen zijn voortvarendheid en betrokkenheid. Ook ouderling (Bert) van den Bor was voor het eerst aanwezig. Hij werd welkom geheten. Wat betreft de verdeling van de wijken hebben we afgesproken dat ouderling Van den Bor eerst met de andere wijkouderlingen mee gaat op huisbezoek om ervaring op te doen met het bezoekwerk. Op een later moment verdelen we het werk in de wijken opnieuw. Waarnemend voorzitter Jan-Simon Huijser sloot even na 22:00 de vergadering met dankgebed.