Vertrouwenspersonen in de Protestantse Gemeente Rhenen

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

De Protestantse Gemeente Rhenen wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. 

Denk daarbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De (algemene) kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld, waar  vertrouwenspersonen onderdeel van zijn.

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens, klachten en meldingen. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen zijn de personen die in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

Er zijn vier vertrouwenspersonen, twee mannen en twee vrouwen, en vanuit elke wijkgemeente tenminste één vertrouwenspersoon. Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen. Door 4 vertrouwenspersonen te benoemen is vervanging bij evt. afwezigheid/ziekte geregeld, maar kan men ook elkaar (onder-)steunen, is het mogelijk ervaringen uit te wisselen en samen expertise op te bouwen. 

De vertrouwenspersonen doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. 

Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersonen zijn bekend met de Protestantse Gemeente Rhenen, maar zijn geen onderdeel van de kring van taakdragers en kerkenraad. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de algemene kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de algemene kerkenraad handelen.

De algemene kerkenraad voert een transparante wervings- en selectieprocedure uit, sluit een

vrijwilligerscontract af in principe voor 4 jaar (de eerste keer met 2 vertrouwenspersonen voor een periode van 2 jaar benoem met als uitgangspunt  na afloop van deze 2 jaar een verlenging met 4 jaar. Eenzijdige opzegging van het contract is door beide partijen mogelijk, rekening houdend met een opzegtermijn van één maand. De vertrouwenspersonen tekenen de vastgestelde gedragsregels. 

De vertrouwenspersonen overhandigen bij de start van hun werk ook een VOG aan de algemene kerkenraad.

 1. Taken

Belangrijke taak van de vertrouwenspersoon is om beschikbaar en aanspreekbaar te zijn voor alle gemeenteleden. 

Opvang en begeleiding  

 • Aanspreekpunt en steun voor mensen uit de gemeente die in vertrouwen iets kwijt willen  dat in het reguliere overleg niet bespreekbaar is. De vertrouwenspersoon doet geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn, zoals hierboven onder 1. Achtergrond en context genoemd 
 • Bij strafbare feiten de politie op de hoogte brengen wanneer melder daar niet toe in staat is of bij een levensbedreigende situatie
 • Meedenken met de melder over eventuele aangiftes of klachtenprocedures en de melder daarin begeleiden, (zie meldprotocol)
 • Op verzoek van en met instemming van de melder deze vertegenwoordigen.

Signaleren 

 • Alert zijn op signalen van mogelijk misbruik, zie meldprotocol.

Informeren en adviseren

 • Melders en anderen adviseren over een oplossing en/of mogelijke vervolgtraject wel/niet met hulp van de vertrouwenspersoon
 • Zo nodig wijzen op pastorale, psychologische, maatschappelijke (Veilig Thuis, Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg, plaatselijk maatschappelijk werk) kerkelijke (kerkelijk meldpunt SMPR) of juridische hulp (bijv. advocaat).

Persoonlijke ontwikkeling en beleidsontwikkeling

 • Volgen van relevante cursussen, bijwonen van regionale intervisiebijeenkomsten, studiedagen 
 • Bijhouden van een persoonlijke registratie.
 • Vanuit deze registratie jaarlijks rapporteren aan de kerkenraad waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn, de rapportage is voorzien van een analyse en aanbevelingen.

Voorlichting en preventie

 • . 1x per jaar een avond organiseren voor bepaalde groepen in de gemeente.
 1. Profiel vertrouwenspersoon PGR

Kennis en vaardigheden 

 • Onbevooroordeeld en open kunnen luisteren
 • In een passende context kunnen denken en handelen 
 • Professionele gespreksvaardigheden
 • In staat tot geheimhouding
 •  In staat te bepalen wanneer de grenzen van de eigen taak bereikt zijn en kunnen doorverwijzen
 • Communicatieve vaardigheden 
 • Aantoonbare kennis van de problematiek van machtsmisbruik, evt. na volgen van scholing 
 • Kennis van de sociale kaart en relevante procedures
 • Heeft binnen de kerk geen andere rollen of functies
 • Kennis van de kerk (cultuur en structuur) en Lid zijn van één van de wijkgemeenten van de PGR.

Persoonlijke kenmerken

 • Integere en evenwichtige persoonlijkheid 
 • Luisterende en respectvolle houding
 • Empathisch vermogen 
 • Betrouwbaar 
 • Inzicht in eigen handelen en reflectief op eigen handelen.
 • Kan flexibel inspelen op wisselende situaties
 • Komt afspraken na
 • Grenzen kunnen stellen aan wat een ander mag verwachten en verwachtingen kunnen managen
 1. Procedure werving/selectie vertrouwenspersonen PGR. 

De PGR zoekt 4 vertrouwenspersonen (2 vrouw, 2 man) in het kader van het thema “Veilige Gemeente”.  Benoeming vindt plaats door de Algemene Kerkenraad van de PGR. 

 1. De Algemene Kerkenraad stelt een selectiecommissie in
 2. Oproep in Onderweg en vermelden in zondagsbrieven
 3. Sollicitaties richten aan de selectiecommissiecommissie,
  e-mail: veiligekerkrhenen@gmail.com 
 4. De selectiesommissie selecteert aan de hand van het vastgestelde profiel
 5. De selectiecommissie voert de gesprekken met geselecteerden
 6. De selectiecommissie communiceert met de scriba’s van de wijkgemeente over de voor te dragen kandidaten (alleen met instemming van de kandidaat)
 7. De te benoemen vertrouwenspersoon wordt gevraagd een VOG verklaring aan te vragen/te overleggen.
 8. De selectiecommissie doet een voordracht aan de Algemene Kerkenraad van de PGR
 9. De Algemene Kerkenraad benoemt de vertrouwenspersonen.


Verdere informatie kan worden gevraagd bij Marion Koolstra, mail m.koolstra@outlook.com telefoon 06-44169732 en de scriba’s van de wijkgemeenten.

Procedure vastgesteld door de Algemene Kerkenraad in haar vergadering van 28 november 2019.