Algemene kerkenraad

Het beleid van de Algemene Kerkenraad (AK) stoelt op het uitgangspunt dat de kerk toekomst heeft. Om de eenvoudige reden dat God zelf dit belooft.

Missie & visie

De missie van de Protestantse Gemeente te Rhenen (PGR) is het verkondigen van het Woord van God en het vervullen van de opdrachten die Hij ons daarin geeft. Dit tot eer van God, tot opbouw en uitbreiding van Zijn koninkrijk in deze wereld en tot heil van de mens.
De visie van de AK van de PGR is dat zij faciliterend en toerustend wil zijn, zodat de drie wijkgemeenten elk op hun eigen wijze optimaal vorm en inhoud kunnen geven aan de missie van de PGR.

 

Wijkgemeenten

De PGR bestaat uit drie wijkgemeenten. Gemeenteleden kiezen bewust voor een bepaalde wijkgemeente op basis van identiteit.
Dit zijn drie wijkgemeenten: Rond de Cunerakerk, Ontmoetingskerk en Bethel.

De Gemeente van Christus, die onder meer gestalte krijgt in de Protestante Gemeente te Rhenen, bestaat uit verschillende wijkgemeenten die op basis van identiteit een wijkgemeente vormen met een eigen beleid.
Deze wijkgemeenten staan niet los van elkaar, maar zijn verbonden in Jezus Christus en werken samen binnen de gestelde taak van de Algemene Kerkenraad. 

Het geheel van de Protestantse Gemeente te Rhenen is als een regenboog, waarbij de drie wijkgemeenten een eigen ‘kleur’ hebben, terwijl het spectrum van kleuren samen wit licht vormt (Matt. 5:14-15).
De regenboog is het teken van de trouw van God en daarmee van hoop: hoop voor het individu, hoop voor de kerk, hoop voor de stad en hoop voor de wereld.

 

Samenstelling AK

Uit elke wijkgemeente worden ambtsdragers afgevaardigd naar de AK, per wijk/per ambt een persoon: een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. De voorzitter en de scriba mogen als extra leden aan de AK worden toegevoegd, meestal als ouderling met bijzondere opdracht.

 

Contact

De voorzitter van de AK is bereikbaar via het e-mailadres voorzitterAK@pknrhenen.nl
De scriba van de AK is bereikbaar via het e-mailadres scribaAK@pknrhenen.nl

Link naar het Beleidsplan ( AK Beleidsplan 2020 – 2025 )