Header
Home > Algemeen > Veilige gemeente

Een veilige gemeente. Daar gaan we voor!

In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Behandelen wij elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten zijn zich bewust van hun positie en maken geen gebruik van hun positie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.
Dit is toch zo?

Als gemeenteleden laten wij ons toch leiden door het liefdesgebod dat Jezus Zelf ons heeft gegeven, toen Hij zei: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Mattheüs 22: 37-39)?
Misbruik van macht, verbaal geweld, ongewenste intimiteiten, ja dat komt in allerlei maatschappelijke organisaties voor, maar toch niet binnen onze kerk!

Helaas!
Ook binnen kerken komt ongewenst gedrag voor.
In eerste instantie denken we dan aan grensoverschrijdend gedrag, met name seksueel misbruik, ongewenste intimiteiten. Bij “veilige gemeente” gaat het om meer dan hier genoemd.
Denk bijvoorbeeld aan situaties van financiële malversatie, intimidatie en dreiging . Of aan iemand die zich niet bewust is dat een ander hem/haar een positie toekent waardoor er onbewust sprake kan zijn van machtsongelijkheid (b.v. een gemeentelid t.o.v. een kerkenraadslid).

De wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rhenen willen aandacht aan dit thema geven en proberen een veilige gemeente te zijn, nu en in de toekomst.
Dit kan alleen als we dat samen doen. Doet u/jij mee?

Twee kernbegrippen spelen een belangrijke rol: respect en bewustwording.

Respect. Willen we een “Veilige Gemeente” zijn dan is het tenminste nodig dat men elkaar in zijn/haar waarde laat, elkaar met respect behandelt en grenzen accepteert. Dit betekent dat wij in onze gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
Om dit meer concreet te maken zijn een aantal algemene omgangsregels geformuleerd. Als kerkenraden vragen wij aan alle gemeenteleden deze algemene omgangsregels die hieronder zijn weergegeven in acht te nemen.

Algemene Omgangsregels

  • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
  • Ik laat de ander in zijn/haar waarde.
  • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft en stel geen ongepaste vragen.
  • Ik kom niet ongepast te dichtbij, raak niet ongewenst aan en respecteer de grens van de ander; ook geef ik geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen, roddelen, maken van gemene grappen.
  • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn positie.
  • Wij helpen elkaar om ons aan deze afspraken te houden.
  • Hoe ervaren wij dit dagelijks? Voelen we ons gerespecteerd en lukt het ons altijd om iedereen ook te respecteren?

Bewustwording: zijn wij ons altijd bewust wat ons handelen voor anderen betekent? Zijn wij ons ervan bewust dat er soms naar ambtsdragers en jeugdleiders anders wordt gekeken dan naar “gewone” gemeenteleden? En het zijn allemaal “gewone gemeenteleden”? Onbewust kan er dan sprake zijn van machtsongelijkheid.

Wanneer u zich in de kerk te maken heeft met onveiligheid, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen.