Header
Home > Bethelkerk > Welkom bij Bethel

Wijkgemeente “Bethel” heeft een “hervormd gereformeerde” identiteit. De laatste jaren heeft ze zich ontwikkeld tot een volwaardige gemeente die alle ruimte heeft om haar identiteit gestalte te geven. Ook wil ze vanuit haar identiteit volledige verantwoordelijkheid nemen de Protestantse Gemeente te Rhenen vorm te geven onder de afhankelijkheid en zegen van de Heere, onze God.

De prediking tijdens de zondagse erediensten staat centraal, waarbij er sprake is van de uitleg van het Woord van God, de verkondiging van het Evangelie en de oproep tot bekering. Vanuit de eredienst krijgt het gemeenteleven doordeweeks gestalte in catechese en verenigingswerk. Voor elke leeftijd is er een vereniging of club waar het Evangelie aan bod komt in een gesprek en/of overdracht. Centraal staat in alles Jezus Christus en Die gekruisigd. We verwachten het van het werk van de Heilige Geest die mensen verandert en vernieuwt zodat ze kinderen worden van de Vader Die in Zijn trouw voor de gemeente zorgt.

De identiteit van de gemeente ligt in het verleden waarbij de Drie Formulieren van Enigheid (de gereformeerde belijdenisgeschriften), naast de Bijbel, als grondslag dient. Uiteraard worden deze geschriften vertaald naar het dagelijkse leven en krijgen concreet gestalte in de activiteiten.
Kortom, een gemeente van Jezus Christus waarbij persoonlijk geloof belangrijk is, verbonden met de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Hieronder kunt u onze activiteitenfolder vinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze scriba Jelle Pals.