Header
Home > Algemeen > Organisatie

Algemene kerkenraad (AK)

Het beleid van de Algemene Kerkenraad (AK) stoelt op het uitgangspunt dat de kerk toekomst heeft. Om de eenvoudige reden dat God zelf dit belooft.

Uit elke wijkgemeente worden ambtsdragers afgevaardigd naar de AK, per wijk/per ambt een persoon: een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester. De voorzitter en de scriba mogen als extra leden aan de AK worden toegevoegd, meestal als ouderling met bijzondere opdracht.

College van Kerkrentmeesters (CvK)

De wijkgemeenten vaardigen hun ouderlingen-kerkrentmeesters af naar het CvK, 3 ambtsdragers uit wijk Rond de Cunerakerk, ook 3 uit wijk Ontmoetingskerk en 2 uit wijk Bethel. Tevens worden uit de wijken RdC en OK per wijk nog 2 door de AK te benoemen kerkrentmeesters afgevaardigd. De voorzitter wordt gekozen uit en door de zittende leden van het CvK.

College van Diakenen (CvD)

De wijkgemeenten vaardigen hun diakenen af naar het CvD, 3 ambtsdragers uit wijk Rond de Cunerakerk, ook 3 uit wijk Ontmoetingskerk en 2 uit wijk Bethel. De voorzitter wordt gekozen uit en door de zittende leden van het CvD.