Header
Home > Algemeen > Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als taak om het in overleg en in verantwoording aan de AK scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diensten. Eindverantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij de AK die de kaders stelt met beleidsplan en begroting.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8)

Materiële zaken, zoals het beheer van (kerk)gebouwen, aansturen van het kerkelijk bureau, beheer van onroerend goed en landerijen, bijhouden van het doop- en ledenregister, archief, inning van de vaste vrijwillige bijdrage (vrijwillige bijdrage/Actie kerkbalans) worden uit het oogpunt van efficiency en deskundigheid centraal uitgevoerd door het CvK. Ook het opstellen en indienen bij de AK van de begroting, balans en jaarrekening behoort tot de primaire taak van het CvK. Het regelen van arbeidsovereenkomsten behoort eveneens tot het takenpakket van het CvK.


De wijkgemeenten vaardigen hun ouderlingen-kerkrentmeesters af naar het CvK, 3 ambtsdragers uit wijk Rond de Cunerakerk, ook 3 uit wijk Ontmoetingskerk en 2 uit wijk Bethel. Tevens worden uit de wijken RdC en OK per wijk nog 2 door de AK te benoemen kerkrentmeesters afgevaardigd. De voorzitter wordt gekozen uit en door de zittende leden van het CvK en is ambtsdrager.

Het CvK is een orgaan van de rechtspersoon PGR en heeft als taak om het in overleg en in verantwoording aan de AK scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diensten. Eindverantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij de AK die de kaders stelt met beleidsplan en begroting.


Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Naast de inkomsten via de Actie Kerkbalans ontvangt de Protestantse Gemeente te Rhenen ook opbrengsten uit bezittingen. Deze inkomsten worden aangewend ten behoeve van de kerkelijke gebouwen zodat deze ook in de toekomst ten dienste kunnen staan aan het werk

Voor giften aan voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) gelden belastingvoordelen. Mogelijk dus recht op belastingaftrek.

ANBI
Protestantse Gemeente te Rhenen
RSIN (fiscaal nummer) : 817537697

De financiële cijfers vind u op deze pagina.