Header
Home > Algemeen > Diaconie

Diaconaat is dienst van de barmhartigheid. Diakenen mogen en moeten de liefde van Christus zichtbaar maken in woord en daad. Dienen zoals Christus het ons leert. Dienen uit dankbaarheid. God roept ons mensen te helpen in nood, zowel binnen als buiten de kerk.

Het College van Diakenen (CvD) heeft als taak om het in overleg met en in verantwoording aan de Algemene Kerkenraad (AK) scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor de door de gemeente te verrichten diaconale dienst. Dat doet het CvD door mee te werken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de diaconale begroting en -jaarrekening, en zorg te dragen voor de geldwerving voor de diaconale arbeid van de gemeente. Ook het beheren van de goederen van de diaconie valt binnen het takenpakket van de CvD. Ook hier geldt dat de kaders worden bepaald door het beleidsplan en de begroting. Binnen deze grenzen geldt een verslagplicht van het CvD aan de AK.

“Helpen waar geen helper is.”

De diaconie in Rhenen deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan.

De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de afgevaardigden van de wijkgemeenten en van de ZWO commissie, worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen. De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

De diaconie heeft een specifieke plek binnen de kerk. Het is een rechtspersoon binnen de rechtspersoon PGR. Dit waarborgt nog eens te meer dat diaconale gelden alleen voor diaconale doelen mogen worden besteed.

ANBI
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rhenen
RSIN (Fiscaal nummer): 824125988

De diaconie heeft een ANBI status. Voor giften aan voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) gelden belastingvoordelen. Mogelijk dus recht op belastingaftrek.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. De onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

ANBI rapport